نخستین کنگره دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته , 2014-10-09

عنوان : ( بررسی اثر ترکیبات هیومیکی و شیمیایی بر شاخص های رشدی رقم پسته اوحدی )

نویسندگان: علی اولیایی ترشیز , مجتبی حسینی , مینا امامیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کود های آلی به عنوان بستری جهت رساندن مواد غذایی مختلف به گیاهان نقش مهمی در رشد درختان پسته دارند مواد هیومیکی از تجزیه مواد آلی به ویژه بقایای گیاهی به وجود می آیند مواد هیومیکی که شامل اسید هیومیک و اسید فولویک هستند، حدود 70 تا 75 درصد از اجزای آلی خاک را تشکیل می دهند و از گسترده ترین تولیدات بیوسنتزی در جهان هستند به منظور بررسی تاثیر ترکیبات هیومیکی و شیمیایی بر شاخص های رشدی درخت پسته رقم اوحدی شامل طول سرشاخه، تعداد جوانه و وزن خشک برگ، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در باغ پسته واقع در شهرستان کندر در طی دو سال 90 و 91 اجرا شد تیمارها شامل دو بستر کودی آلی (گاوی) و شیمیایی ( فسفات آمونیوم) در دو سطح با استفاده و بدون استفاده از ترکیب هیومیک تجاری به نام پارس هیومیک در 20 تکرار بودند. نتایج نشان داد بعد از دو سال تغذیه از لحاظ طول سرشاخه و تعداد جوانه در سرشاخه پسته بین کود آلی و شیمیایی فاقد اختلاف معنی دار ولی بین تیمارهای هیومیک دار و بدون هیومیک در سطح یک درصد اختلاف معنی داری مشاهده شد بیشترین میانگین طول سرشاخه و تعداد جوانه به ترتیب در تیمار کود شیمیایی با هیومیک ( cm 44/10 ) و کود آلی با هیومیک (35/3 عدد ) گزارش گردید و کمترین میانگین طول سرشاخه و تعداد جوانه در تیمار کود آلی بدون هیومیک ( cm 57/4 ، 90/1 عدد ) مشاهده گردید از لحاظ شاخص وزن خشک برگ، بعد از دو سال تغذیه بین هر دو سطح کود های آلی و شیمیایی و تیمارهای هیومیک دار و بدون هیومیک در سطح یک درصد اختلاف معنی داری مشاهده شد بیشترین و کمترین میانگین وزن خشک برگ به ترتیب در تیمار کود شیمیایی با هیومیک و تیمار کود آلی بدون هیومیک گزارش گردید. به طور کلی می توان نتیجه گرفت وجود کود هیومیک استفاده شده در این طرح در کنار کودهای شیمیایی می تواند شاخص های رشدی درخت پسته را بهبود ببخشد

کلمات کلیدی

, کود, هیومیک, فسفات آمونیوم, پسته , رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043193,
author = {علی اولیایی ترشیز and حسینی, مجتبی and مینا امامیان},
title = {بررسی اثر ترکیبات هیومیکی و شیمیایی بر شاخص های رشدی رقم پسته اوحدی},
booktitle = {نخستین کنگره دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته},
year = {2014},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {کود- هیومیک- فسفات آمونیوم- پسته - رشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ترکیبات هیومیکی و شیمیایی بر شاخص های رشدی رقم پسته اوحدی
%A علی اولیایی ترشیز
%A حسینی, مجتبی
%A مینا امامیان
%J نخستین کنگره دستاوردهای علمی و پژوهشی پسته
%D 2014

[Download]