کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (2), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (109-123)

عنوان : ( مطالعه ی نماتودهای بیمارگر حشرات خانواده ی Heterorhabditidae و Steinernematidae در خراسان شمالی )

نویسندگان: شکوفه کمالی , جواد کریمی , ابراهیم شکوهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتود های بیمارگر حشرات یکی از مهم ترین عوامل کنترل زیستی به شمار می روند. به دلیل کاربرد رو به رشد این گروه از بیمارگر ها در دهه ی اخیر، شناسایی این عوامل بسیار حایز اهمیت می باشد. در این تحقیق به منظور جداسازی نماتودهای بیمارگر احتمالی در خاک، نمونه برداری از سه زیستگاه مختلف منطقه ی بجنورد در سال 1390 انجام گرفت. در ادامه برای تعیین هویت گونه های بومی نماتود های بیمارگر جمع آوری شده از مشخصات ریخت شناسی و ریخت سنجی به همراه داده های مولکولی و لقاح درون و بین گونه ای استفاده شد. با استفاده از تله گذاری با لارو پروانه موم خوار بزرگ، از بین 50 نمونه خاک جمع آوری شده، پنج جدایه از دو جنس Steinernema و Heterorhabditis جداسازی گردید. تعیین مشخصات کلاسیک با اتکا به مشخصات ریخت شناسی و ریخت سنجی منجر به گروه بندی جدایه های Steinernema موسوم به Boj1، Boj7، Boj8 و Boj9 در گروه گونه ای "feltiae" و جدایه ی HBoj از جنس Heterorhabditis در گروه "bacteriophora" گردید که اندازه گیری مربوط به جدایه های Boj1، Boj7، Boj8، Boj9 و همچنین تصاویر مربوط به جدایه ی Boj7 ارائه شده است. تحلیل نسب زایی داده های توالی نواحی ژنی ITS نیز نشان داد که جدایه های منسوب به Boj1، Boj7، Boj8 و Boj9 متعلق به گروه "feltiae" از جنس "Steinernema" و همچنین جدایه ی HBoj، متعلق به گروه "bacteriophora" از جنس "Heterorhabditis" بود. تبارنمای بازسازی شده براساس نواحی ژنی ITS نشان داد جدایه های مربوط به گروه "feltiae" با سایر جدایه های این گروه در یک شاخه قرار می گیرند. همچنین جدایه ی HBoj با سایر جدایه های گونه ی H. bacteriophora در یک شاخه قرار گرفت. نتایج آزمون لقاح درون و بین گونه ای جدایه‏های Boj1، Boj7، Boj8 و Boj9 با گونه ی مرجع Steinernema feltiae ، موید آن بود که جدایه ی اول (Boj1) به گونه ی S. feltiae تعلق دارد. سه جدایه ی دیگر (Boj7، Boj8 و Boj9 )، به سایر گونه های جنس "Steinernema" تعلق داشتند. بررسی حاضر، نخستین مطالعه ی جمعیت بومی نماتود های بیمارگر حشرات در خراسان شمالی است.

کلمات کلیدی

, نماتود بیمارگر حشرات, Steinernema, Heterorhabditis, ITS, ریخت شناسی, رده بندی, نسب زایی, خراسان شمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043195,
author = {کمالی, شکوفه and کریمی, جواد and ابراهیم شکوهی},
title = {مطالعه ی نماتودهای بیمارگر حشرات خانواده ی Heterorhabditidae و Steinernematidae در خراسان شمالی},
journal = {کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-2883},
pages = {109--123},
numpages = {14},
keywords = {نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema، Heterorhabditis، ITS، ریخت شناسی، رده بندی، نسب زایی، خراسان شمالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ی نماتودهای بیمارگر حشرات خانواده ی Heterorhabditidae و Steinernematidae در خراسان شمالی
%A کمالی, شکوفه
%A کریمی, جواد
%A ابراهیم شکوهی
%J کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
%@ 2322-2883
%D 2014

[Download]