ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-10) , صفحات (360-367)

عنوان : ( پیش بینی عمر اقتصادی کمباین بر اساس مدل هزینه های تعمیر و نگهداری )

نویسندگان: عباس روحانی , حسین غفاری , رضا فعله گری , خسرو محمدی قرمزگلی , حسن مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اغلب مدیران ماشین های کشاورزی مواجه با تصمیمات اقتصادی پیچیده ای مانند جایگزینی ماشین آلات می باشند. هزینه های تعمیر و نگهداری می توانند اثرات معنی داری بر این تصمیم اقتصادی داشته باشند. مدیر مزرعه باید قادر به پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری ماشین های کشاورزی باشد. هدف از این مطالعه تعیین مدل رگرسیونی است که بتواند به مقدار کافی هزینه های تعمیر و نگهداری را به ازای عمر ماشین بر حسب ساعات کارکرد تجمعی نشان دهد. دلیل استفاده از مدل رگرسیون توانایی آن در پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری در افق طولانی مدت برای تخمین عمر اقتصادی می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از داده های مزرعه ای 11 کمباین جاندیر 955 از چند استان غربی ایران انجام شد. مشخص شد که مدل توانی دارای بهترین عملکرد برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری کمباین می باشد. عمر اقتصادی بر اساس مدل توانی پیش بینی شد. نتایج نشان داد که عمر بهینه جایگزینی برای کمباین جاندیر 955 برابر با 54300 ساعت کارکرد تجمعی می باشد.

کلمات کلیدی

, کمباین, عمر اقتصادی, هزینه های تعمیر و نگهداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043198,
author = {روحانی, عباس and حسین غفاری and رضا فعله گری and خسرو محمدی قرمزگلی and حسن مسعودی},
title = {پیش بینی عمر اقتصادی کمباین بر اساس مدل هزینه های تعمیر و نگهداری},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {October},
issn = {2228-6829},
pages = {360--367},
numpages = {7},
keywords = {کمباین، عمر اقتصادی، هزینه های تعمیر و نگهداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی عمر اقتصادی کمباین بر اساس مدل هزینه های تعمیر و نگهداری
%A روحانی, عباس
%A حسین غفاری
%A رضا فعله گری
%A خسرو محمدی قرمزگلی
%A حسن مسعودی
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2014

[Download]