مطالعات روان شناسی ورزشی, دوره (3), شماره (8), سال (2014-10) , صفحات (19-32)

عنوان : ( ویژگی های روان سنجی پرسشنامة خودنظم دهی ورزش )

نویسندگان: زاهدۀ رحمانیان , سیدکاظم واعظ موسوی , مهدی سهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای بهره بردن از فواید طولانی مدت ورزش به "خودنظم‌دهی" ورزشی نیاز دارد. پرسشنامه خودنظم‌دهی ورزشی دارای 16 سؤال است که میزان و مؤلفه های خودنظم‌دهی ورزشی را می سنجد. هدف از پژوهش ﺣﺎﺿﺮ تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودنظم‌دهی ورزشی در ورزشکاران جوان باشگاه‌های ورزشی استان فارس است. روش این پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی است که در آن تعداد 256 ورزشکار از چهار باشگاه مردانه و سه باشگاه زنانه در استان فارس به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای شرکت کردند. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ به شیوة چرخشی، چهار ﻋﺎﻣل خودگردانی بیرونی، خودگردانی درون‌فکنی، انگیزه درونی و خودگردانی شناخته‌شده را ﻧﺸﺎن داد که در مردان 76/48 و در زنان 43/53 درصد از واریانس کل خودنظم‌دهی را تبیین می‌کرد. ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ از طریق آﻟﻔﺎیﮐﺮوﻧﺒﺎخ برای 16 ﻣﺎده و چهار ﻋﺎﻣﻞ در کل پرسشنامه (به ترتیب در مردان و زنان 80/0 و 67/0) و نیز از طریق دونیمه سازی (به ترتیب در مردان و زنان 79/0 و 67/0) و نیز از طریق دونیمه سازی (به ترتیب در مردان و زنان 79/. و 62/.) رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ضرایب روایی همگرایی پرسشنامۀ خودنظم دهی ورزشی بین 44/. تا 71/. بود. بنابراین پرسشنامة خودنظم دهی ورزشی برای بهره گیری پژوهشگران به منظور ارزییابی خودتنظیمی ورزشکار ان جوان شرایط لازم را داراست

کلمات کلیدی

, اعتباریابی, رواسازی, ورزش, خودنظم دهی, تحلیل عاملی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043199,
author = {زاهدۀ رحمانیان and سیدکاظم واعظ موسوی and سهرابی, مهدی},
title = {ویژگی های روان سنجی پرسشنامة خودنظم دهی ورزش},
journal = {مطالعات روان شناسی ورزشی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {8},
month = {October},
issn = {2978-2345},
pages = {19--32},
numpages = {13},
keywords = {اعتباریابی، رواسازی، ورزش، خودنظم دهی، تحلیل عاملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی های روان سنجی پرسشنامة خودنظم دهی ورزش
%A زاهدۀ رحمانیان
%A سیدکاظم واعظ موسوی
%A سهرابی, مهدی
%J مطالعات روان شناسی ورزشی
%@ 2978-2345
%D 2014

[Download]