پژوهش در علوم توانبخشی, دوره (10), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (1-14)

عنوان : ( بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در راه رفتن دانش آموزان پسر مبتلا به صافی کف پا )

نویسندگان: مصطفی پاینده , ناهید خوشرفتاریزدی , احمد ابراهیمی عطری , محسن دماوندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در بعضی افراد به دلیل عدم کارکرد مناسب عضلات پا، قوس کف پایی دچار افت شده و به نظر می رسد که نیروی عکس العمل زمین این افراد نیز نسبت به افراد دارای پای نرمال، به علت کاهش جذب نیرو توسط این قوس دچار تغییر شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تمرینات اصلاحی بر مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان مبتلا به صافی کف پا بود. مواد و روشها: در این تحقیق 30 نفر دارای ناهنجاری کف پای صاف به شکل تصادفی و همگن در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. افراد گروه مداخله 24 جلسه به مدت دو ماه هر هفته سه جلسه در تمربنات اصلاحی شرکت کردند. برای اندازه گیری نیروی عکس العمل زمین از دستگاه t دقیقا قبل و بعد از تمرینات اصلاحی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های پارامتری (force plate) صفحه نیروی سنج .(p ≤0/ استفاده شد( 05 (paired sample t-test و independent t-test ) مستقل t همبسته و در (p=0/ و پنجه ( 03 (p=0/ یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در زمان انتقال وزن بر روی پاشنه( 01 در گروه مداخله بعد از 8 هفته تمرین اصلاحی به طور معنی داری کاهش پیدا کرده است. ولی درزمان تماس کف پا با زمین، Stance مرحله .(p>0/ اختلاف معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد( 05 نتیجه گیری: بر اساس یافت های این تحقیق می توان نتیجه گرفت، حرکات اصلاحی می تواند کارایی قوس های کف پایی را جهت جذب نیروهای وارده افزایش و نیروی عکس العمل زمین افراد دارای کف پای صاف را در دو مرحله انتقال وزن بر روی پاشنه و انتقال وزن بر روی پنجه کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, صافی کف پا, تمرینات اصلاحی, دستگاه نیروی سنج, مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین, دانش آموزان پسر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043212,
author = {پاینده, مصطفی and خوشرفتاریزدی, ناهید and ابراهیمی عطری, احمد and محسن دماوندی},
title = {بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در راه رفتن دانش آموزان پسر مبتلا به صافی کف پا},
journal = {پژوهش در علوم توانبخشی},
year = {2014},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-7519},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {صافی کف پا، تمرینات اصلاحی، دستگاه نیروی سنج، مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین، دانش آموزان پسر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر مؤلفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در راه رفتن دانش آموزان پسر مبتلا به صافی کف پا
%A پاینده, مصطفی
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A محسن دماوندی
%J پژوهش در علوم توانبخشی
%@ 1735-7519
%D 2014

[Download]