سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2014-08-20

عنوان : ( تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در پیش تیمار بذر بر شاخصهای جوانه زنی بامیه (Abelmoschus esculentus L.) رقم بسنطی )

نویسندگان: سمیه بهادری , بهروز اسماعیل پور , مختار حیدری , سرور خرم دل , پریسا شیخ زاده مصدق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشتیمار بذر یکی از روشهای افزایش مولفههای جوانهزنی، رشد اولیه و سبزشدن میباشد. این آزمایش به منظور بررسی اثرات زمان پیشتیمار و غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید روی بذور بامیه در قالب طرح فاکتوریل بر پایهی کاملاً تصادفی با چهار تکرار در 0 و 1 میلیمولار سالیسیلیک اسید و /5 ،0/1 ،0/ آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 اجرا شد. تیمارها شامل 4 سطح 05 یک سطح شاهد (آب مقطر) در دو زمان 12 و 24 ساعت بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات متقابل غلظت و زمان پیشتیمار بر شاخصهای درصد جوانهزنی، متوسط زمان جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، طول ریشهچه و گیاهچه، زن تر ریشهچه و ساقهچه و وزن خشک گیاهچه بامیه اختلاف معنیداری نشان دادند، به طوریکه پیشتیمار با سالیسیلیک اسید باعث افزایش طول و وزن خشک 0 میلی مولار در / گیاهچه گردید، همچنین کمترین متوسط زمان جوانهزنی، بیشترین درصد جوانه زنی و سرعت جوانهزنی از غلظت 1 زمان 24 ساعت حاصل گردید که به عنوان بهترین پیش تیمار معرفی میگردد.

کلمات کلیدی

, بامیه, پیشتیمار, جوانهزنی بذر, سالیسیلیک اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043215,
author = {سمیه بهادری and بهروز اسماعیل پور and مختار حیدری and خرم دل, سرور and پریسا شیخ زاده مصدق},
title = {تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در پیش تیمار بذر بر شاخصهای جوانه زنی بامیه (Abelmoschus esculentus L.) رقم بسنطی},
booktitle = {سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2014},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {بامیه، پیشتیمار، جوانهزنی بذر، سالیسیلیک اسید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در پیش تیمار بذر بر شاخصهای جوانه زنی بامیه (Abelmoschus esculentus L.) رقم بسنطی
%A سمیه بهادری
%A بهروز اسماعیل پور
%A مختار حیدری
%A خرم دل, سرور
%A پریسا شیخ زاده مصدق
%J سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2014

[Download]