سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2014-08-20

عنوان : ( تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیشتیمار بذر با اسپرمیدین بر شاخصهای جوانه زنی بامیه رقم بسنطی )

نویسندگان: سمیه بهادری , بهروز اسماعیل پور , مختار حیدری , سرور خرم دل , پریسا شیخ زاده مصدق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشتیمار بذر، تکنیکی است که به واسطه آن بذور پیش از قرار گرفتن در بستر خود و مواجهه با شرایط محیطی، به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آمادگی جوانهزنی را به دست میآورند. این آزمایش به منظور بررسی اثرات زمان پیشتیمار و غلظتهای مختلف اسپرمیدین روی بذور بامیه در قالب طرح فاکتوریل بر پایهی کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیلی 1 و 2 میلیمولار اسپرمیدین و یک سطح شاهد (آب مقطر) در دو زمان /5 ،1 ،0/ در سال 1392 اجرا شد. تیمارها شامل چهار سطح 5 12 و 24 ساعت بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات متقابل غلظت و زمان پیشتیمار شاخصهای درصد جوانهزنی، سرعت جوانه- زنی، طول گیاهچه، وزن خشک ریشهچه، ساقهچه و گیاهچه و شاخص ویگور یک و دو بامیه اختلاف معنیداری نشان دادند. بیشترین 0 میلیمولار در زمان 12 ساعت / درصد جوانه زنی، سرعت جوانهزنی، طول و وزن خشک گیاهچه، شاخص ویگور یک و دو از غلظت 5 حاصل گردید که به عنوان بهترین زمان و غلظت پیش تیمار معرفی میگردد. واژههای کلیدی:

کلمات کلیدی

, اسپرمیدین, بامیه, پیشتیمار, جوانهزنی بذر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043216,
author = {سمیه بهادری and بهروز اسماعیل پور and مختار حیدری and خرم دل, سرور and پریسا شیخ زاده مصدق},
title = {تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیشتیمار بذر با اسپرمیدین بر شاخصهای جوانه زنی بامیه رقم بسنطی},
booktitle = {سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2014},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {اسپرمیدین، بامیه، پیشتیمار، جوانهزنی بذر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیشتیمار بذر با اسپرمیدین بر شاخصهای جوانه زنی بامیه رقم بسنطی
%A سمیه بهادری
%A بهروز اسماعیل پور
%A مختار حیدری
%A خرم دل, سرور
%A پریسا شیخ زاده مصدق
%J سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2014

[Download]