سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2014-08-20

عنوان : ( تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیشتیمار بذر با اسپرمین بر شاخصهای جوانهزنی بامیه رقم بسنطی )

نویسندگان: سمیه بهادری , بهروز اسماعیل پور , مختار حیدری , سرور خرم دل , پریسا شیخ زاده مصدق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیشتیمار بذر، تکنیکی است که باعث کوتاه کردن زمان کاشت تا سبزشدن و حفاظت بذرها از عوامل زنده و غیرزنده در مرحله بحرانی استقرار گیاهچه میشود. این آزمایش به منظور بررسی اثرات زمان پیشتیمار و غلظتهای مختلف اسپرمین روی بذور بامیه در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایهی طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 اجرا شد. تیمارها شامل چهار 1 و 2 میلیمولار اسپرمین و یک سطح شاهد (آب مقطر) در دو زمان 12 و 24 ساعت بودند. نتایج آزمایش نشان داد /5 ،1 ،0/ سطح 5 که اثرات متقابل غلظت و زمان پیشتیمار بر شاخصهای درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، طول ریشهچه، ساقهچه و گیاهچه و شاخص ویگور یک و دو بامیه اختلاف معنی داری نشان دادند، به طوریکه پیشتیمار با اسپرمین باعث افزایش طول و وزن خشک گیاهچه گردید، همچنین کمترین متوسط زمان جوانهزنی، بیشترین درصد جوانه زنی، سرعت جوانهزنی، شاخص ویگور یک و دو از 0 میلی مولار در زمان 12 ساعت حاصل گردید که به عنوان بهترین پیش تیمار معرفی میگردد.

کلمات کلیدی

, اسپرمین, بامیه, پیشتیمار و جوانهزنی بذر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043217,
author = {سمیه بهادری and بهروز اسماعیل پور and مختار حیدری and خرم دل, سرور and پریسا شیخ زاده مصدق},
title = {تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیشتیمار بذر با اسپرمین بر شاخصهای جوانهزنی بامیه رقم بسنطی},
booktitle = {سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2014},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {اسپرمین، بامیه، پیشتیمار و جوانهزنی بذر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیشتیمار بذر با اسپرمین بر شاخصهای جوانهزنی بامیه رقم بسنطی
%A سمیه بهادری
%A بهروز اسماعیل پور
%A مختار حیدری
%A خرم دل, سرور
%A پریسا شیخ زاده مصدق
%J سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2014

[Download]