سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2014-08-20

عنوان : ( اثر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی بر برخی صفات رویشی خیار گلخانه ای )

نویسندگان: کبری عبداللهی , بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , ساسان راستگو , ساناز فتح العلومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی در چهار غلظت صفر(شاهد )، 2 عملکرد خیار گلخانهای رقم یلدا در شرایط گلخانهای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس تاثیر غلظتهای مختلف جلبک دریایی بر شاخصهای رشد رویشی خیار گلخانهای رقم یلدا نشان داد که جلبک دریایی بر شاخصهای ارتفاع گیاه، تعداد میوه، طول میوه، قطر میوه، سطح برگ و تعداد برگ اثر معنیداری داشت. اما تاثیری بر وزن میوه نداشت . براساس ن تایج به دست آمده ، 0 میلی لیتر در لیتر سبب افزایش تعداد میوه و وزن میوه گردید در صورتیکه بیشترین ارتفاع و تعداد / کاربرد جلبک دریایی با غلظت 6 برگ و طول میوه و قطر میوه در شاهد مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, جلبک دریایی, سبزیکاری ارگانیک, رقم یلدا, عصاره, محلول پاشی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043218,
author = {کبری عبداللهی and بهروز اسماعیل پور and خرم دل, سرور and ساسان راستگو and ساناز فتح العلومی},
title = {اثر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی بر برخی صفات رویشی خیار گلخانه ای},
booktitle = {سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2014},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {جلبک دریایی، سبزیکاری ارگانیک، رقم یلدا، عصاره، محلول پاشی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی بر برخی صفات رویشی خیار گلخانه ای
%A کبری عبداللهی
%A بهروز اسماعیل پور
%A خرم دل, سرور
%A ساسان راستگو
%A ساناز فتح العلومی
%J سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2014

[Download]