سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2014-08-20

عنوان : ( تاثیر ورمیکمپوست و پوتریسین بر برخی خصوصیات رویشی خیار گلخانهای رقم یلدا )

نویسندگان: کبری عبداللهی , بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , ساسان راستگو , ساناز فتح العلومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی کاربرد همزمان ورمیکمپوست و پوتریسین بر خصوصیات رویشی خیار گلخانه ای یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی شد. فاکتورهای مورد بررسی در این 1 میلی مولار) در بسترهای حاوی درصدهای مختلف ورمیکمپوست / 1و 5 ،0/ آزمایش شامل غلظت های مختلف پوتریسین (صفر، 5 40 و 60 درصد) بود. نتایج نشان داد که کاربرد ورمیکمپوست تاثیر معنیداری بر صفات رویشی خیار گلخانه ای داشت ، (صفر، 20 ولی پوتریسین فقط بر کلروفیل برگ تاثیر معنیدارداشت و با افزایش غلظت پوتریسین مقدار کلروفیل نیز افزایش یافت به طوری 1 میلیمولار پوتریسین، بیشترین میزان کلروفیل حاصل شد

کلمات کلیدی

, پوتریسین, خیار گلخانهای, صفات رویشی, ورمیکمپوست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043219,
author = {کبری عبداللهی and بهروز اسماعیل پور and خرم دل, سرور and ساسان راستگو and ساناز فتح العلومی},
title = {تاثیر ورمیکمپوست و پوتریسین بر برخی خصوصیات رویشی خیار گلخانهای رقم یلدا},
booktitle = {سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2014},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {پوتریسین، خیار گلخانهای، صفات رویشی، ورمیکمپوست.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر ورمیکمپوست و پوتریسین بر برخی خصوصیات رویشی خیار گلخانهای رقم یلدا
%A کبری عبداللهی
%A بهروز اسماعیل پور
%A خرم دل, سرور
%A ساسان راستگو
%A ساناز فتح العلومی
%J سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2014

[Download]