سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , 2014-08-20

عنوان : ( تاتیر ورمیکمپوست و پوتریسین بر رنگیزههای فتوسنتزی خیار گلخانه ای )

نویسندگان: کبری عبداللهی , بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , ساسان راستگو , ساناز فتح العلومی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی کاربرد همزمان ورمیکمپوست و پوتریسین بر رنگیزههای فتوسنتزی خیار گلخانه ای ، آزمایش ی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی در این 1 میلی مولار ) بود که در بسترهای حاوی درصدهای مختلف / 1 و 5 ،0/ آزمایش شامل غلظت های مختلف پوتریسین (صفر، 5 0/ 40 و 60 درصد) کاشته شدند. بیشترین مقدار کلروفیل در تیمار شاهد (بدون ورمی کمپوست ) با 5 ، ورمیکمپوست (صفر، 20 1/ میلی مولار پوتریسین بدست آمد. هرچند که این تیمار از نظر آماری اختلاف معنیداری با تیمار 40 درصد ورمی کمپوست و 5 میلی مولار پوتریسین نداشت. همچنین کمترین مقدار کلروفیل در تیمارهای 60 درصد ورمی کمپوست بدون کاربرد پوتریسین مشاهده شد که به نظر میرسد به دلیل ایجاد شوری توسط درصدهای بالای ورمیکمپوست باشد.

کلمات کلیدی

, پوتریسین, خیار گلخانهای, رنگیزه های فتوسنتزی, ورمیکمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043220,
author = {کبری عبداللهی and بهروز اسماعیل پور and خرم دل, سرور and ساسان راستگو and ساناز فتح العلومی},
title = {تاتیر ورمیکمپوست و پوتریسین بر رنگیزههای فتوسنتزی خیار گلخانه ای},
booktitle = {سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم},
year = {2014},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {پوتریسین، خیار گلخانهای، رنگیزه های فتوسنتزی، ورمیکمپوست},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاتیر ورمیکمپوست و پوتریسین بر رنگیزههای فتوسنتزی خیار گلخانه ای
%A کبری عبداللهی
%A بهروز اسماعیل پور
%A خرم دل, سرور
%A ساسان راستگو
%A ساناز فتح العلومی
%J سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
%D 2014

[Download]