هویت شهر, دوره (10), شماره (26), سال (2016-9) , صفحات (75-84)

عنوان : ( الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون )

نویسندگان: رضا نقدبیشی , شهیندخت برق جلوه , سید غلامرضا اسلامی , حامد کامل نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار، چالش مورد کاوش، یافتن ساختارهایی نظری، منتج از انگاره‌های علوم رفتاری به‌منظور بهبود روش آموزشِ فرایند طراحی معماری و ساخت چارچوبی نظری – عملی به منظور تغییر در رویکردها و تقابل با عدم تحول و سکون در نظریه‌پردازی حوزۀ‌ روشِ آموزشِ معماری است. افزون‌براین، هدفِ پژوهش، تعریف و شناسایی شاخصه‌های منتج از نظریه قابلیت‌های محیطی گیبسون (افردنس) برای کاربرد در راستای مسئلۀ‌ یادشده است که با بازبینی نظریه‌ها و رویکردهای مرتبط با آن به حدود مطلوب و نامطلوب، همراه با شناسایی وجه‌های پنهان و آشکار قابلیت‌ها، پرداخته‌شده است. بر این پایه، ویژگی‌های به‌کاررفته از نظریۀ‌ مذکور، دربرگیرندۀ‌ محدودیت‌های شناختی، فرهنگی، منطقی، معنایی، ادراکی، کالبدی، طبیعی و انسانی است. روش در این پژوهش به‌کارگیری ره‌آوردهای برآمده از بررسی‌های توصیفی- استنتاجی به منظور دسترسی به نوعی تحلیل استنتاجی – مدل‌سازی سازمان‌دهی شده است و سرانجام به ارائۀ الگویی (مدل) فراگیر برای آموزشِ فرایند طراحی در کارگاه معماری پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, فرایند طراحی, قابلیت محیطی, آموزش معماری, گیبسون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043221,
author = {رضا نقدبیشی and شهیندخت برق جلوه and سید غلامرضا اسلامی and کامل نیا, حامد},
title = {الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون},
journal = {هویت شهر},
year = {2016},
volume = {10},
number = {26},
month = {September},
issn = {1735-9562},
pages = {75--84},
numpages = {9},
keywords = {فرایند طراحی، قابلیت محیطی، آموزش معماری، گیبسون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون
%A رضا نقدبیشی
%A شهیندخت برق جلوه
%A سید غلامرضا اسلامی
%A کامل نیا, حامد
%J هویت شهر
%@ 1735-9562
%D 2016

[Download]