دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, دوره (23), شماره (1), سال (2014-3) , صفحات (243-252)

عنوان : ( بررسی کیفیت زندگی در خانه های سالمندان )

نویسندگان: نگار ساری , هادی کوشیار , سعید واقعی , حامد کامل نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف : کیفیت زندگی در سالمندان می تواند به راحتی مورد تهدید قرار گیرد . از این رو اطلاع از کیفیت زندگی سالمندان و عوامل مؤثر بر آن منجر به اتخاذ تدابیری جهت افزایش کیفیت زندگی آنان می شود . هدف پژوهش حاضر تعیین کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در سالمندان ساکن در خانه های سالمندان شهر مشهد بود. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بوده است و 220 نفر از سالمندان 60 ساله و بالاتر ساکن خانه های سالمندان شهر مشهد با طول مدت اقامت حداقل 6 ماه که قادر به درک و پاس خ گویی به سوالات بودند، به صورت سرشماری دراین مطالعه شرکت کردند. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان و پرسشنامه مربوط به خصوصیات دموگرافیک افراد و به روش مصاحبه رو در رو جمع آوری گردید . تحلیل داده ها با استفاده 0 در نظر گرفته شد. / نسخه 15 وآمارتوصیفی و رگرسیون خطی صورت گرفت. سطح معنی داری 05 SPSS از 56 ) در سطح متوسط و نمرات /7±10/ یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین نمره کیفیت زندگی کل ( 8 55 ) و /4±11/ 57 )، اقتصادی و اجتماعی ( 4 /4±14/ 54 ) و روحی و معنوی ( 7 /7±13/ تمامی ابعاد سلامتی و عملکرد ( 8 63 ) نیز در سطح متوسط بوده است . هم چنین متغیرهایی از قبیل جنس، تحصیلات، مدت اقامت، وضعیت /5±12/ خانواده ( 8 .(p<0/ سکونت قبلی و ترکیب زندگی به ترتیب از قوی ترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی کل بوده است ( 05 استنتاج: نتایج این پژوهش نشان داد نمره کل کیفیت زندگی سالمندان و تمامی ابعاد آن در حد متوسط است . هم چنین نشان گر برخی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در سالمندان است. با توجه به این موارد و انجام اقدامات مقتضی می توان از بسیاری از مشکلات دوران سالمندی کاسته و بر سال های عمر مفید سالمندان افزود.

کلمات کلیدی

, کیفیت زندگی, سالمندان, خانه های سالمندان, عوامل مؤثر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043222,
author = {نگار ساری and هادی کوشیار and سعید واقعی and کامل نیا, حامد},
title = {بررسی کیفیت زندگی در خانه های سالمندان},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences},
year = {2014},
volume = {23},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-9260},
pages = {243--252},
numpages = {9},
keywords = {کیفیت زندگی، سالمندان، خانه های سالمندان، عوامل مؤثر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کیفیت زندگی در خانه های سالمندان
%A نگار ساری
%A هادی کوشیار
%A سعید واقعی
%A کامل نیا, حامد
%J دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
%@ 1735-9260
%D 2014

[Download]