علوم باغبانی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (209-217)

عنوان : ( واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت )

نویسندگان: حمیده فاطمی تاج الدین , حسین آروئی , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاکپوش‌های پلاستیکی امروزه در تولید اغلب سبزی‌ها در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند. این آزمایش در فصل زراعی سال 1389 در باغ تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل 3×2 بر پایه طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل سه فاکتور خاکپوش (خاکپوش آبی، خاکپوش قرمز و بدون خاکپوش) و فاصله کشت (در دو سطح 120 × 30 و 120 × 40 سانتی‌متر) در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کاهش فاصله کاشت (120 × 30 سانتی‌متر) سبب افزایش معنی‌دار صفات عملکرد و میانگین وزن میوه شد. بیشترین عملکرد، تعداد میوه و تعداد برداشت در خاکپوش قرمز مشاهده شد. عملکرد میوه در بوته در خاکپوش قرمز، آبی و بدون خاکپوش به ترتیب 36/5، 57/3 و 69/2کیلوگرم در یک فصل رشد به‌دست آمد.

کلمات کلیدی

, سبزی, عملکرد میوه, کیفیت میوه, دمای خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043224,
author = {فاطمی تاج الدین, حمیده and آروئی, حسین and عزیزی ارانی, مجید and نعمتی, سیدحسین},
title = {واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4730},
pages = {209--217},
numpages = {8},
keywords = {سبزی، عملکرد میوه، کیفیت میوه، دمای خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت
%A فاطمی تاج الدین, حمیده
%A آروئی, حسین
%A عزیزی ارانی, مجید
%A نعمتی, سیدحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]