بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق , 2013-11-04

عنوان : ( تاثیر شاخصهای قابلیت اطمینان بر روی هزینه برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه فیدرهای توزیع با در نظر گرفتن اهمیت آنها )

نویسندگان: هادی قاسم آبادی , علی پیروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فیدر توزیع نقش کلیدی در بهبود قابلیت اطمینان سیستم توزیع دارد. برای حفظ قابلیت اطمینان سیستم توزیع در سطح مطلوب، باید فیدرها مورد بازرسی و تعمیرات و نگهداری قرار بگیرند. بازرسی و تعمیرات فیدرها امری هزینهبردار است و بودجه لازم برای انجام آن محدود میباشد. از طرفی بعضی از فیدرها در شبکه نسبت به سایر فیدرها از نقطه نظر شاخصهای مختلف اهمیت بیشتری دارند. روش ارایه شده یک فرمول خطی عدد صحیح مختلط برای برنامهریزی بلندمدت تعمیرات و نگهداری فیدرهای توزیع با لحاظ کردن اهمیت آنها است. روش انجام شده بر مبنای ریسک و مدل جداسازی شاخص - های ریسک خطا در شبکه توزیع است. برای بررسی تأ ی ثر شاخصهای قابلییت اطمینان بر روی هزینه برنامهریزی تعمیرات و نگهداری، آنالیز حساسیت بر روی شاخصهای قابلیت اطمنان انجام میگیرد.

کلمات کلیدی

اهمیت فیدر؛ برنامهریزی تعمیرات و نگهداری ؛ شاخصهای قابلیت اطمینان ؛ شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043227,
author = {قاسم آبادی, هادی and پیروی, علی},
title = {تاثیر شاخصهای قابلیت اطمینان بر روی هزینه برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه فیدرهای توزیع با در نظر گرفتن اهمیت آنها},
booktitle = {بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اهمیت فیدر؛ برنامهریزی تعمیرات و نگهداری ؛ شاخصهای قابلیت اطمینان ؛ شبکه توزیع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر شاخصهای قابلیت اطمینان بر روی هزینه برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه فیدرهای توزیع با در نظر گرفتن اهمیت آنها
%A قاسم آبادی, هادی
%A پیروی, علی
%J بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2013

[Download]