جستارهای فلسفی, دوره (9), شماره (23), سال (2013-7) , صفحات (5-26)

عنوان : ( وحدت شخصی وجود و بازتاب آن در معرفت احد از دیدگاه افلوطین )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این که افلوطین وحدت شهودی است شکی نیست، اما بر اساس دلایلی چون اطلاق و عدم تناهی احد، تفسیر علیت به فیضان، عدم پذیرش حلول و اتحاد، عدم استقلال اقانیم و در حکم سایه، تصویر و شعاع دانستن کثرات می توان وحدت شخصی را از عبارات وی برداشت و بازتاب این اعتقاد را در سخنان وی در باب معرفت احد مشاهده کرد. وی با توجه به مراتب نفوس، دست یابی به معرفت را دارای مراتب می داند، ولی احد را برای همگان غیرقابل شناخت حصولی و شهودی می داند و تنها راه رسیدن به او را در فراتر رفتن از شهودی که حاکی از دوگانگی شاهد و مشهود است معرفی می کند، درنتیجه در مرتبه ای که با مقام فنای عرفانی تناسب دارد تنها یک حقیقت ادراک می شود.

کلمات کلیدی

, احد, وحدت شخصی وجود, شهود, فنا, افلوطین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043237,
author = {حسینی, سیدمرتضی and استثنائی, فاطمه},
title = {وحدت شخصی وجود و بازتاب آن در معرفت احد از دیدگاه افلوطین},
journal = {جستارهای فلسفی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {23},
month = {July},
issn = {2008-0433},
pages = {5--26},
numpages = {21},
keywords = {احد، وحدت شخصی وجود، شهود، فنا، افلوطین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وحدت شخصی وجود و بازتاب آن در معرفت احد از دیدگاه افلوطین
%A حسینی, سیدمرتضی
%A استثنائی, فاطمه
%J جستارهای فلسفی
%@ 2008-0433
%D 2013

[Download]