سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24

عنوان : ( ISSR با نشانگر (Circulifer haematoceps) بررسی تنوع ژنتیکی زنجرک چغندر قند )

نویسندگان: وحید طحان , محمد زکی عقل , لیدا فکرت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ISSR جمع آوری شده از مزارع چغندر قند از نشانگر Circulifer haematoceps به منظور ارزیابی ساختار ژنتیکی 19 جمعیت 551 باند دارای چند شکلی بودند. در دندروگرام ترسیم شده جمعیتهای ،pp-ISSR استفاده شد. از مجموع 646 باند تکثیر شده با آغازگر 0 و فاصله ژنتیکی معنی دار بودند. دراین مطالعه / 0 تا 1340 / مورد مطالعه به سه زیر جمعیت تقسیم شدند که دارای تنوع ژنی بین 2434 به 13 ژنوتیپ تفکیک شد.

کلمات کلیدی

, کرلی تاپ , ISSR , تنوع ژنتیکی , Circulifer haematoceps
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043248,
author = {طحان, وحید and زکی عقل, محمد and فکرت, لیدا},
title = {ISSR با نشانگر (Circulifer haematoceps) بررسی تنوع ژنتیکی زنجرک چغندر قند},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کرلی تاپ ، ISSR ، تنوع ژنتیکی ، Circulifer haematoceps},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ISSR با نشانگر (Circulifer haematoceps) بررسی تنوع ژنتیکی زنجرک چغندر قند
%A طحان, وحید
%A زکی عقل, محمد
%A فکرت, لیدا
%J سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2014

[Download]