سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , 2014-05-24

عنوان : ( تعیین تنوع ژنتیکی ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستانهای استان خراسان رضوی )

نویسندگان: زهرا غلام پور , محمد زکی عقل , بهروز جعفرپور , محسن مهرور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مخرب ترین بیماری (Grapevine fanleaf virus, GFLV) بیماری برگ بادبزنی توسط ویروس برگ بادبزنی مو ویروسی مو است که موجب خسارت جبران ناپذیری در تاکستان ها می شود. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی این ویروس در تاکستان های استان های خراسان رضوی در طی سال های 1391 و 1392 تعداد 280 نمونه برگی از تاکستان های عمده استان خراسان رضوی بصورت در 187 نمونه تایید شد. با استفاده GFLV تصادفی جمع آوری و در آزمون آلیزا با استفاده از آنتی بادی جدایه ایرانی ویروس آلودگی به از آغازگرهای اختصاصی طراحی شده قطعه ای بطول 1000 جفت باز از پروتئین پوششی ویروس تکثیر شد. نتایج تعیین ترادف و مقایسه 90 درصد شباهت با ایزوله های موجود در بانک - توالی های بدست آمده با بانک ژن نشان داد که جدایه های تعیین توالی شده دارای 92 ژن در سطح نوکلئوتیدی هستند.

کلمات کلیدی

, ویروس برگ بادبزنی مو, پراکنش, خراسان رضوی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043249,
author = {غلام پور, زهرا and زکی عقل, محمد and جعفرپور, بهروز and مهرور, محسن},
title = {تعیین تنوع ژنتیکی ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستانهای استان خراسان رضوی},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ویروس برگ بادبزنی مو، پراکنش، خراسان رضوی، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین تنوع ژنتیکی ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستانهای استان خراسان رضوی
%A غلام پور, زهرا
%A زکی عقل, محمد
%A جعفرپور, بهروز
%A مهرور, محسن
%J سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
%D 2014

[Download]