روانشناسی شناختی, دوره (2), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (22-32)

عنوان : ( مقایسه ی عزت نفس ضمنی در افراد افسرده و سالم )

نویسندگان: سامیه پناهنده , جواد صالحی فدردی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی پردازش منفی اطلاعات ضمنی مرتبط با خود با استفاده از آزمون تداعی ضمنی عزت نفس، در دانشجو یان دارای افسردگی و بدون افسردگی انجام شد. تعداد 17 شرکت کننده ی دارای افسردگی و 17 نفر دانشجوی بدون افسردگی، به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تشخیص افسردگی با استفاده از پرسشنامه ی افسردگی بک و مصاحبه ی بالینی صورت گرفت . با هدف کنترل اضطراب آزمودنی ها، از پرسشنامه ی اضطراب بک استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیره انجام شد . نتایج نمایانگر آن بود که گروه افسرده از گروه عادی، دارای نمره ی افسردگی بالاتری در پرسشنامه ی افسردگی بک بودند . همچنین عزت نفس ضمنی گروه افسرده با گروه آزمودنی های بهنجار، به طور معناداری متفاوت بود. از یافته های این پژوهش می توان این گونه نتیجه گرفت که افراد افسرده در آزمون تداعی ضمنی عزت نفس (IAT) , نمره ی عزت نفس ضمنی کمتری از افراد بدون افسردگی دارند.

کلمات کلیدی

, افسردگی, عزت نفس, عزت نفس ضمنی, آزمون تداعی ضمنی عزت نفس IAT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043250,
author = {پناهنده, سامیه and صالحی فدردی, جواد and مشهدی, علی},
title = {مقایسه ی عزت نفس ضمنی در افراد افسرده و سالم},
journal = {روانشناسی شناختی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {May},
issn = {2345-5780},
pages = {22--32},
numpages = {10},
keywords = {افسردگی، عزت نفس، عزت نفس ضمنی، آزمون تداعی ضمنی عزت نفس IAT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه ی عزت نفس ضمنی در افراد افسرده و سالم
%A پناهنده, سامیه
%A صالحی فدردی, جواد
%A مشهدی, علی
%J روانشناسی شناختی
%@ 2345-5780
%D 2014

[Download]