اقتصاد کشاورزی, دوره (7), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (23-42)

عنوان : ( ارزیابی عامل های موثر بر عرضه و تقاضای پسته در ایران(رهیافت خودتوضیح برداری) )

نویسندگان: حسین محمدی , مهسا بهرامی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پسته یکی از محصولات عمده ­ی ارزآور صادراتی ایران است که توسط کشورهای محدودی در جهان عرضه شده و متقاضیان زیادی در بازار جهانی دارد. در این بررسی با استفاده از آمار سال­های 1980- 2010 میلادی و با رهیافت خود توضیح برداری (VAR)، تحلیل­ های واکنش به ضربه و تجزیه واریانس خطای پیش­ بینی، عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به­ دست آمده از الگوی هم جمعی نشان­ دهنده­ ی آن است که هر یک از متغیرهای میانگین درآمد کشورهای وارد­کننده، نرخ واقعی ارز و تولید داخلی پسته، با عرضه و تقاضای صادرات پسته ایران در بلند­مدت رابطه مثبت و معنادار خواهند داشت، درحالی­که تولید در دیگر کشورها و قیمت داخلی پسته در بلند­مدت با عرضه و تقاضای صادراتی محصول، رابطه منفی و معنادار دارند. همچنین تجزیه واریانس خطای پیش ­بینی نشان­ دهنده آن­ است که بیشترین تاثیر­گذاری بر نوسانات عرضه صادرات پسته در ایران از خود متغیر ناشی می­ شود و موثرترین عامل بر نوسانات تقاضای جهانی صادرات نیز، متغیر عرضه صادرات ایران بوده و پس از آن در بلندمدت قیمت صادراتی ایران نیز تاثیر گذار خواهد بود.

کلمات کلیدی

, الگوی خود توضیح برداری, پسته, تقاضا, صادرات,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043257,
author = {محمدی, حسین and بهرامی نسب, مهسا},
title = {ارزیابی عامل های موثر بر عرضه و تقاضای پسته در ایران(رهیافت خودتوضیح برداری)},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2014},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5524},
pages = {23--42},
numpages = {19},
keywords = {الگوی خود توضیح برداری، پسته، تقاضا، صادرات، عرضه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عامل های موثر بر عرضه و تقاضای پسته در ایران(رهیافت خودتوضیح برداری)
%A محمدی, حسین
%A بهرامی نسب, مهسا
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2014

[Download]