بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( تعیین دامنه میزبانی طبیعی ویروس برگ بادبزنی مو در ایران )

نویسندگان: زهرا غلام پور , مریم کارگر , محمد زکی عقل , محمود معصومی , محسن مهرور , بهروز جعفرپور , کرامت اله ایزدپناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری ویروسی برگ بادبزنی مو از بیماری های مهم مو در سراسر دنیا است. عامل بیماریویروس برگ باد بزنی مو (Grapevine fanleaf virus, GFLV)متعلق به جنس نپو ویروس از خانواده Secoviridae است.علی رغم تعدد گونه های میزبانهای آزمایشگاهی در طبیعت ویروس محدود به گونه های مو Vitis sp.است، ولی در ایران GFLV از گیاهان مرغ، علف هفت بند و تمشک نیز ردیابی شده است. به منظور بررسی دامنه میزبانی طبیعی ویروس علفهای هرز تاکستانهای استان های خراسان رضوی و فارس جمع آوری و در آزمون Indirect-ELISA با استفاده از آنتی بادی جدایه ایرانی ویروس بررسی شدند. از مجموع 83 نمونه، آلودگی به GFLV در 46 نمونه شامل گیاهان مرغ، علف هفت بند، تمشک، قیاق، بارهنگ و یونجه باغی تایید شد. از مایه زنی عصاره گیاهان آلوده در سلمک تولید لکه های کلروز و رگبرگ روشنی شد. در آزمون RT-PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحی شده قطعه ای بطول 1760 جفت باز مربوط به طول کامل پروتئین پوششی ویروس و 230 نوکلئوتید انتهای ژنوم تکثیر شد. تعیین ترادف قطعه همانند سازی شده و مقایسه توالی های حاصل با بانک ژن نشان داد که جدایه های علف هرز ویروس برگ بادبزنی مو در سطح نوکلئوتیدی91-86 درصد شباهت با ایزوله های موجود در بانک ژن دارند. نتایج نشان دهنده آن است که دامنه میزبانی طبیعی ویروس از آنچه تصور میشود وسیعتر است.

کلمات کلیدی

, دامنه میزبانی طبیعی, ویروس برگ بادبزنی مو, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043260,
author = {غلام پور, زهرا and کارگر, مریم and زکی عقل, محمد and محمود معصومی and مهرور, محسن and جعفرپور, بهروز and کرامت اله ایزدپناه},
title = {تعیین دامنه میزبانی طبیعی ویروس برگ بادبزنی مو در ایران},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {دامنه میزبانی طبیعی، ویروس برگ بادبزنی مو، ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین دامنه میزبانی طبیعی ویروس برگ بادبزنی مو در ایران
%A غلام پور, زهرا
%A کارگر, مریم
%A زکی عقل, محمد
%A محمود معصومی
%A مهرور, محسن
%A جعفرپور, بهروز
%A کرامت اله ایزدپناه
%J بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2014

[Download]