زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (17), شماره (97), سال (2014-5) , صفحات (9-17)

عنوان : ( بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , شیوا زارع زاده خیبری , معصومه حروف قناد , محمد ابراهیم حکم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: ناباروری با استرس فیزیکی و روان شناختی و نیز کمال گرایی اغلب با خود ارزیابی های انتقادی همراه است. بنابراین هر دوی این مؤلفه ها با افزایش استرس، باعث اختلالاتی در عملکرد جنسی می شوند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور شهر مشهد انجام شد. روش کار: این مطالعه همبستگی- توصیفی در سال91 بر روی 200 زن نابارور مراجعه کننده به مراکز ناباروری مشهد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. افراد با استفاده از مقیاس کمال گرایی (MPS) و پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) مورد آزمون قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. میزان p کمتر از 001/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: بین ابعاد کمال گرایی (خودمدار، دیگرمدار و جامعه مدار) با عملکرد جنسی زنان نابارور، ارتباط منفی و معناداری وجود داشت (001/0>p)؛ یعنی هرچه میزان کمال گرایی افزایش یابد، میزان عملکرد جنسی در زنان نابارور کاهش می یابد. در تعامل ابعاد کمال گرایی، کمال گرایی جامعه مدار پیش بینی کننده معنادارتری برای عملکرد جنسی بود (014/0=p). نتیجه گیری: ابعاد کمال گرایی به خصوص جامعه مدار باعث می شود تا زنان نابارور علاوه بر استرس هایی که به دلیل ناباروری خود تحمل می کنند، تحت تأثیر تنش افزونی به دلیل افکار کمال گرایانه خود قرار گیرند. بنابراین اضطراب بیشتر، منجر به افت عملکرد جنسی آن ها می شود. کلیدواژگان

کلمات کلیدی

کمال گرایی؛ زنان؛ عملکرد جنسی؛ ناباروری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043276,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and شیوا زارع زاده خیبری and معصومه حروف قناد and محمد ابراهیم حکم آبادی},
title = {بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2014},
volume = {17},
number = {97},
month = {May},
issn = {1680-2993},
pages = {9--17},
numpages = {8},
keywords = {کمال گرایی؛ زنان؛ عملکرد جنسی؛ ناباروری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین ابعاد کمال گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A شیوا زارع زاده خیبری
%A معصومه حروف قناد
%A محمد ابراهیم حکم آبادی
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2014

[Download]