اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (4), شماره (8), سال (2014-10) , صفحات (1-20)

عنوان : ( بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استانهای ایران )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی , شراره کاوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح مساله: در ادبیات اقتصادی، دو فرضیه متفاوت در رابطه با چگونگی پیوند بین توسعه اقتصادی با نابرابری جنسیتی وجود دارد، اول با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش می‌یابد. دوم توسعه اقتصادی می‌‌تواند نابرابری جنسیتی را بدترنماید. سوال اصلی این مقاله این است که تحت چه شرایطی توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی را کاهش خواهد داد؟ روش:‌ در این پژوهش، برای ارزیابی رابطه مقطعی بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان‌های کشور از روش حداقل مربعات معمولی OLS استفاده شده است. یافته‌ها:‌یک‌ارتباطU وارونه بین نابرابری جنسیتی و درآمد سرانه در استان‌های کشور وجود دارد. همچنین ارتباط معکوس بین نابرابری جنسیتی با صادرات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ارتباط مستقیم با سهم بخش صنعت در اقتصاد مشاهده گردید. نتایج: یافته‌های این پژوهش تاثیر یکنواخت توسعه بر نابرابری جنسیتی یعنی دیدگاه‌های فمنیستی و نئوکلاسیک را به چالش کشیده و بجای پذیرش یک سیاست عام، لزوم اجرای برنامه‌های مبارزه با کاهش نابرابری جنسیتی در کشور و بخصوص متناسب با سطوح توسعه اقتصادی، مناطق مختلف را پیشنهاد می‌کند.

کلمات کلیدی

توسعه اقتصادی؛ نابرابری جنسیتی؛ منحنی کوزنتس؛ ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043281,
author = {رزمی, سید محمدجواد and کاوسی, شراره},
title = {بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استانهای ایران},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2014},
volume = {4},
number = {8},
month = {October},
issn = {2251-7790},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {توسعه اقتصادی؛ نابرابری جنسیتی؛ منحنی کوزنتس؛ ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استانهای ایران
%A رزمی, سید محمدجواد
%A کاوسی, شراره
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2014

[Download]