ششمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه تبریز- 5و6 شهریور 1393 , 2014-08-27

عنوان : ( ارزیابی سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.)و آلفا-توکوفریل استات در شرایط تنش گرمایی )

نویسندگان: محمدجواد آگاه , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان , صالح , میرکزهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات گنجاندن برگ و عصاره برگ زیتون به عنوان ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی و یا آلفا-توکوفریل استات در جیره بر سیستم ایمنی و وزن نسبی اجزای لاشه جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی انجام شد. تعداد 300 قطعه جوجه نر گوشتی سویه راس 308 از سن 28 تا 42 روزگی به صورت تصادفی در 5 تیمار آزمایشی تغذیه شدند. برای هر تیمار، شش تکرار با 10 پرنده در هر قفس در نظر گرفته شد. تیمارها شامل، گروه کنترل منفی تغذیه شده با جیره بر پایه ذرت و کنجاله سویا، گروه کنترل مثبت با جیره پایه همراه با 250 میلی گرم در کیلوگرم آلفا- توکوفریل استات و سه گروه آزمایشی با جیره پایه همراه با 200 یا 400 میلی گرم عصاره برگ زیتون و یا 10 گرم در کیلوگرم پودر برگ زیتون بودند. در سن 42 روزگی یک قطعه جوجه از هر تکرار جهت بررسی تغییرات وزنی اندام های لاشه: قلب، کبد، پانکراس، چربی بطنی، بورس فابرسیوس، طحال، گوشت سینه و ران کشتار گردید. گنجاندن برگ و عصاره برگ زیتون و یا آلفا-توکوفریل استات در جیره منجر به افزایش وزن نسبی بورس و طحال در مقایسه با گروه کنترل منفی شد (05/0>P). به ترتیب پاسخ اولیه و ثانویه برعلیه SRBC (آنتی بادی تام وIgY) در جوجه های گوشتی تغذیه شده با 200 میلی گرم عصاره برگ زیتون و 10 گرم برگ زیتون در جیره از بقیه تیمارها بالاتر بود (05/0>P). استفاده از برگ و یا عصاره برگ زیتون در جیره جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی همانند آلفا-توکوفریل استات، اثرات مثبتی بر بهبود سیستم ایمنی جوجه ها داشت

کلمات کلیدی

, تنش گرمایی , جوجه گوشتی , خصوصیات لاشه , سیستم ایمنی , عصاره برگ زیتون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043283,
author = {آگاه, محمدجواد and نصیری مقدم, حسن and گلیان, ابوالقاسم and صالح and میرکزهی},
title = {ارزیابی سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.)و آلفا-توکوفریل استات در شرایط تنش گرمایی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه تبریز- 5و6 شهریور 1393},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تنش گرمایی - جوجه گوشتی - خصوصیات لاشه - سیستم ایمنی - عصاره برگ زیتون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی سیستم ایمنی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با عصاره برگ زیتون (Olea europaea L.)و آلفا-توکوفریل استات در شرایط تنش گرمایی
%A آگاه, محمدجواد
%A نصیری مقدم, حسن
%A گلیان, ابوالقاسم
%A صالح
%A میرکزهی
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران- دانشگاه تبریز- 5و6 شهریور 1393
%D 2014

[Download]