پژوهشهای زراعی ایران, دوره (12), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (164-169)

عنوان : ( تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل های رگرسیونی )

نویسندگان: اعظم لشکری تخم مرز , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارتهای کاردینال گل گاوزبان ایرانی، آزمایشی در دماهای ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 درجه سانتی گراد در قالب طرح کاملا تصادفی با شش تکرار در آزمایشگاه گیاهان زراعی ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 به اجرا درآمد. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، وزن خشک ریشه چه و ساقه چه و طول ساقه چه و ریشه چه. به منظور بررسی تفاوت ویژکی های جوانه زنی بذر گل گاو زبان دو مدل رگرسیونی: خطوط متقاطع و 5-پارامتری بتا مورد آزمون قرار گرفتند. اثردما بر درصد ، سرعت جوانه زنی وزن خشک ریشه چه ، ساقه چه و طول ساقه چه و ریشه چه بذر گل گاوزبان ایرانی معنی دار بود. بالاترین درصد و سرعت جوانه زنی در درجه حرارت 25 درجه سانتی گراد مشاهده شد. براساس رگرسیون بین سرعت جوانه زنی و درجه حرارت در بذر گل گاوزبان ایرانی، مقادیر درجه حرارتهای پایه، مطلوب و حداکثر به ترتیب در دامنه (66/5-99/4)، (23- 22/29)،(12/39-36/40) درجه سانتی گراد بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده مدل5- پارامتری بتا مدل بهتری بود.

کلمات کلیدی

, درجه حرارت کاردینال, گیاه دارویی, جوانه زنی, ریشه چه, ساقه چه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043285,
author = {لشکری تخم مرز, اعظم and رضوانی مقدم, پرویز and امین غفوری, افسانه},
title = {تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل های رگرسیونی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {12},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {164--169},
numpages = {5},
keywords = {درجه حرارت کاردینال، گیاه دارویی، جوانه زنی، ریشه چه، ساقه چه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) با استفاده از مدل های رگرسیونی
%A لشکری تخم مرز, اعظم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A امین غفوری, افسانه
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2014

[Download]