بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( بررسی فونیستیک مورچه های (Hymenoptera:Formicidae) دو استان شمال شرق ایران (خراسان رضوی وخراسان شمالی) )

نویسندگان: سیده افسانه حسینی , مهدی مدرس اول , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مورچه ها جزء فراوان و متنوع ترین جانوران اکوسیستم های خشکی محسوب می شوند. باتوجه به این که ایران کشوری پهناور و دارای آب وهوای متنوع می باشد، مطالعات فونیستیک اندک روی این خانواده ی غنی از حشرات انجام شده است. در این تحقیق نمونه برداری از جمعیت مورچه های دو استان شمال شرق ایران (خراسان رضوی و خراسان شمالی) در سال های 1382، 1384 و 1392 از مناطق برون شهری شامل زمین های کشاورزی و مراتع طبیعی انجام گرفت. ارتفاع مناطق نمونه برداری از 900 تا 1100 متر از سطح دریا متغیر بود. تمام نمونه برداری ها در فصول بهار و تابستان و توسط دست انجام شد. نمونه ها پس از جمع آروی در الکل 75 درصد نگاه-داری و با استفاده از مشخصات ظاهری شناسایی شدند. تأیید نمونه ها توسط دکتر Sandor Csosz از موزه ی تاریخ طبیعی مجارستان صورت گرفت. در مجموع ده گونه از این دو استان جمع آوری شد که دو گونه (از یک زیرخانواده) برای نخستین دفعه از ایران گزارش می شوند که با علامت (*) مشخص شده است، دو گونه ی دیگر از این مجموعه در حال بررسی است که بنا بر نظر دکتر Csosz، احتمالا برای دنیا جدید می باشد با علامت (**) و چهار گونه ( از سه زیر خانواده) برای نخستین دفعه از استان های خراسان شمالی و رضوی که با علامت (***) مشخص شده است، به شرح زیر گزارش می شود: Tetramorium sulcinode Santschi, 1927 (Subfamily: Myrmicinae) (*) Tetramorium feroxoides Dlussky and Zabelin, 1985 (Subfamily: Myrmicinae) (*) Tetramorium chefketi complex (Subfamily: Myrmicinae) (**) Tetramorium cf. caespitum Linnaeus, 1758 (Subfamily: Myrmicinae) (**) Tetramorium striativentre Mayr, 1877 (Subfamily: Myrmicinae) (***) Monomorium areniphilum Santschi, 1911 (Subfamily: Myrmicinae) (***) Messor denticulatus Santschi, 1927 (Subfamily: Myrmicinae) Tapinoma erraticum Latreille, 1798 (Subfamily: Dolichoderinae) (***) Componotus xerxes Forel, 1904 (Sufamily: Formicinae) Lepisiota frauenfeldi Mayr, 1855(Sufamily: Formicinae) (***)

کلمات کلیدی

, فون مورچه, خراسان رضوی, خراسان شمالی, گونه جدید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043287,
author = {حسینی, سیده افسانه and مدرس اول, مهدی and حسینی, مجتبی},
title = {بررسی فونیستیک مورچه های (Hymenoptera:Formicidae) دو استان شمال شرق ایران (خراسان رضوی وخراسان شمالی)},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {فون مورچه، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گونه جدید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فونیستیک مورچه های (Hymenoptera:Formicidae) دو استان شمال شرق ایران (خراسان رضوی وخراسان شمالی)
%A حسینی, سیده افسانه
%A مدرس اول, مهدی
%A حسینی, مجتبی
%J بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2014

[Download]