همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی (نهمین همایش 1393 بجنورد) , 2014-08-27

عنوان : ( تکالیف و مواعظ در زبده الاشعار و تحفه الابرار با مقایسه دو اثر )

نویسندگان: زهرا اختیاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عبدالرّحمن جامی (د. 898) و محمد قاسم قاسمی گنابادی(د. 982 دیاربکر)، هر دو از نظیرهپردازان نظامی هستند. نظامی شاعر داستانسرای قرن ششم که خود مخزنالاسرار را به پیروی از حدیقة سنایی سرود (خانلری، 1366: 456) و مورد توجه شاعران بسیاری قرار گرفت که عدة زیادی از آنان، آثار منظوم و منثورش بر آن نظیره سروده و نوشتهاند؛ از جمله نذیرهپردازان بر شعر جامی، دو شاعر خراسانی در سدههای نهم و دهم، جامی و شاگردش قاسمی است (مقدمة زبدة الاشعار: 534؛ ابن یوسف،1320: 481). این مقاله به بررسی اندیشههای جامی و قاسمی در دو منظومة ذکر شده، پرداخته است. اندیشههای دو شاعر در موضوعات: حج، نماز، صوم، سهر و صمت در دو اثر تبیین شد. مقایسة کلی ساختار دو منظومه، برای نشان دادن میزان توجه دونظیرهپرداز، نیز قسمتی از مقاله را به خود اختصاص داده است. جامی و قاسمی که اولی به عارف و دومی به عالم متشرع مشهورند، ضمن نزدیکی اندیشهها، از وارستگی خاصی هم برخوردارند. ویژگی دوم در آثار قاسمی بخش مهمیّ را به خود اختصاص داده است. توصیة هر دو به انجام واجبات و پرهیز از محرمات بخش بزرگی از دو منظومه را در بر گرفته است.

کلمات کلیدی

, زبده الاشعار قاسمی گنابادی, تحفه الابرار جامی, روزه, نماز, سهر, سکوت, مقایسه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043288,
author = {اختیاری, زهرا},
title = {تکالیف و مواعظ در زبده الاشعار و تحفه الابرار با مقایسه دو اثر},
booktitle = {همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی (نهمین همایش 1393 بجنورد)},
year = {2014},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {زبده الاشعار قاسمی گنابادی، تحفه الابرار جامی، روزه; نماز; سهر، سکوت، مقایسه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکالیف و مواعظ در زبده الاشعار و تحفه الابرار با مقایسه دو اثر
%A اختیاری, زهرا
%J همایش بین المللی ترویج زبان و ادب فارسی (نهمین همایش 1393 بجنورد)
%D 2014

[Download]