علوم و تکنولوژی محیط زیست, دوره (16), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (39-54)

عنوان : ( ناپویا سازی آرسنیک در یک خاک آهکی به کمک زئولایت اصلاح شده با آهن، آلومینیوم و منگنز )

نویسندگان: سعید باقری فام , امیر لکزیان , امیر فتوت , رضا خراسانی , سمانه اکبرزاده , علی متدین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی خاک ها و آب به آرسنیک که شبه فلزی سمی و سرطان زاست خطر ورود آن را به چرخه غذایی افزایش می دهد. به منظور افزایش کارآیی زئولایت برای جذب آرسنیک و ناپویاسازی آن در خاک، زئولایت ایرانی از نوع کلینوپتیلولایت به وسیله آهن، منگنز و آلومینیوم اصلاح شد و در یک سری آزمایش های عصاره گیری شیمیایی به وسیله DTPA و آزمایش های گلخانه ای با استفاده از گیاه جو به عنوان شاخصی زیستی مورد استفاده قرار گرفت. همین طور اثرات بیولوژیکی استفاده از این اصلاحگرهای خاک با اندازه گیری فعالیت آنزیم فسفاتاز و دهیدروژناز در خاک بررسی شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل شامل 5 نوع زئولایت ( اصلاح شده با آهن، منگنز، آلومینیوم و ترکیب آهن و منگنز یا آهن و آلومینیوم) و دوسطح 2 و 5 % از هر کدام از تیمارها صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تیمارهای استفاده شده زیست توده تولیدی را افزایش و غلظت آرسنیک در گیاه جو و آرسنیک عصاره گیری شده با DTPA را کاهش داد. همچنین کاربرد بیشتر تیمارها میزان فعالیت آنزیم دهیدروژناز به عنوان شاخصی از سلامت خاک را افزایش می دهد. در حالی که تنها زئولایت اصلاح شده با آهن و آلومینیوم میزان فعالیت آنزیم فسفاتاز را به طور معنی دار افزایش داد. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد زئولایت اصلاح شده با آهن و آلومینیوم و منگنز می تواند به عنوان گزینه ای مناسب، ارزان و دوستدار محیط زیست برای ناپویاسازی آرسنیک در خاک های آلوده مورد استفاده قرار گیرد و خطر ورود آن به چرخه غذایی را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

آرسنیک؛ ناپویاسازی؛ زئولایت اصلاح شده؛ خاک آهکی؛ کلینوپتیلولایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043293,
author = {باقری فام, سعید and لکزیان, امیر and فتوت, امیر and خراسانی, رضا and سمانه اکبرزاده and علی متدین},
title = {ناپویا سازی آرسنیک در یک خاک آهکی به کمک زئولایت اصلاح شده با آهن، آلومینیوم و منگنز},
journal = {علوم و تکنولوژی محیط زیست},
year = {2014},
volume = {16},
number = {2},
month = {September},
issn = {1563-4809},
pages = {39--54},
numpages = {15},
keywords = {آرسنیک؛ ناپویاسازی؛ زئولایت اصلاح شده؛ خاک آهکی؛ کلینوپتیلولایت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ناپویا سازی آرسنیک در یک خاک آهکی به کمک زئولایت اصلاح شده با آهن، آلومینیوم و منگنز
%A باقری فام, سعید
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%A سمانه اکبرزاده
%A علی متدین
%J علوم و تکنولوژی محیط زیست
%@ 1563-4809
%D 2014

[Download]