ماشین های کشاورزی, دوره (4), شماره (2), سال (2014-10) , صفحات (296-304)

عنوان : ( ارزیابی رسیدگی هندوانه با استفاده از تحلیل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن )

نویسندگان: محمد سعادتی نیا , باقر عمادی , حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش‏های غیر مخرب برای ارزیابی کیفیت درونی برخی میوه‏ ها، پردازش و تحلیل سیگنال‏های صوتی حاصله از ایجاد ضربه بر روی آن‏ها می‏ باشد. بر این اساس، امکان کاربرد این روش برای ارزیابی کیفیت درونی میوه هندوانه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، تأثیر دو متغیر مستقل محل اعمال ضربه (دو طرف خط مرکزی هندوانه و مقابل محل اتصال به ساقه) و شدت ضربه (09/12، 08/15و kg mm s-1 11/17) بر تغییرات خواص سیگنال‏های صوتی حاصله مطالعه و ارتباط آن‏ها با تغییرات خواص بیومکانیک بافت گوشت و پوست از جمله ضریب سفتی شاخص میزان رسیدگی هندوانه به‏ عنوان متغیر وابسته بررسی گردید. نتایج نشان داد سطوح مختلف شدت و محل اعمال ضربه تاثیر معنی‌داری روی نتایج آزمون صوتی داشت، به گونه‌ای که اعمال ضربه به اطراف خط مرکزی هندوانه و شدت ضربه kg mm s-1 11/17 بهترین نتیجه را نشان داد. بین خواص بیومکانیک پوست میوه‏ های نارس، رسیده و بیش‌رس تفاوت معنی‌داری ملاحظه نشد و لذا پیش‌بینی می‏ شود که تفاوت مشاهده شده در خواص صوتی هندوانه‏ ها بیشتر به‏ دلیل تفاوت در خواص گوشت باشد تا پوست.

کلمات کلیدی

, خواص صوتی, شدت ضربه, محل ضربه, هندوانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043296,
author = {سعادتی نیا, محمد and عمادی, باقر and صدرنیا, حسن},
title = {ارزیابی رسیدگی هندوانه با استفاده از تحلیل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {2},
month = {October},
issn = {2228-6829},
pages = {296--304},
numpages = {8},
keywords = {خواص صوتی، شدت ضربه، محل ضربه، هندوانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی رسیدگی هندوانه با استفاده از تحلیل صوت حاصل از اعمال ضربه به آن
%A سعادتی نیا, محمد
%A عمادی, باقر
%A صدرنیا, حسن
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2014

[Download]