پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (411-419)

عنوان : ( بررسی اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک و میزان پرولین در هشت توده بومی شنبلیله )

نویسندگان: حسن فرهادی , مجید عزیزی ارانی , سیدحسین نعمتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان پرولین هشت توده بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) و شناسایی بهترین توده ها آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به صورت گلدانی در فضای باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1392 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل هشت توده بومی شنبلیله (اصفهان، تبریز، همدان، ساری، چالوس، آمل، مشهد و یاسوج) و چهار سطح شوری (0، 60، 120 و180 میلی مولار) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که از نظر ارتفاع بوته، تعداد انشعاب در بوته، تعداد گره، فاصله میانگره، طول ریشه، طول ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی، وزن تازه میوه، وزن خشک میوه و میزان پرولین بین تمام سطوح شوری اختلاف معنی دار وجود داشت و صفات مذکور در سطح شوری 180 میلی مولار به ترتیب 72/16، 44/30، 22/18، 45/49، 95/11، 13، 44/48، 90/57، 56/59، 11/54 درصد نسبت به شاهد کاهش نشان دادند. میزان پرولین در بالاترین سطح شوری نسبت به شاهد 57/44 درصد افزایش نشان داد. از نظر صفت عملکرد اندام رویشی بیشترین میزان از گروه شاهد (شوری صفر) به دست آمد.

کلمات کلیدی

, پرولین, تنش شوری, توده بومی, شنبلیله, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043297,
author = {فرهادی, حسن and عزیزی ارانی, مجید and نعمتی, سیدحسین},
title = {بررسی اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک و میزان پرولین در هشت توده بومی شنبلیله},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1472},
pages = {411--419},
numpages = {8},
keywords = {پرولین، تنش شوری، توده بومی، شنبلیله، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک و میزان پرولین در هشت توده بومی شنبلیله
%A فرهادی, حسن
%A عزیزی ارانی, مجید
%A نعمتی, سیدحسین
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2016

[Download]