آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2014-9) , صفحات (626-638)

عنوان : ( اعتبار سنجی برآوردهای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و برآورد حاصل از درون یابی مکانی بارندگی در استان خوزستان )

نویسندگان: مژده جامعی , محمد موسوی بایگی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دستیابی به مناسب ترین روش برآورد بارندگی منطقه ای در استان خوزستان، داده های بارندگی روزانه برآوردی حاصل از مناسب ترین روش درونیابی و 2000 با مقادیر اندازهگیری شده در 44 ایستگاه هواشناسی مقایسه شدند. - طی سالهای 2007 APHRODITE داده های بارندگی روزانه موجود شبکه مناسبترین روش درون یابی بارندگی روزانه از ارزیابی چهار روش : وزنی عکس فاصله، کریجینگ عمومی، کوکریجینگ و رگرسیون کریجینگ تعیین گردید. در روش های کریجینگ برا ی تحلیل نیم تغییرنماها پنج مدل نیم تغییرنمای کروی، نمایی، خطی، خطی دارای حد آستانه و گوسی بر داده های با داده های ثبت شده ایستگاه ها نیز از روش نزدیکترین همسایگی صورت APHRODITE بارندگی برازش داده شد . مقایسه داده های بارندگی روزانه گرفت. برای ارزیابی روش های مختلف از اعتبارسنجی متقاطع استفاده شده و تعیین دقیق ترین روش برآورد بارندگی روزانه براساس شاخص های ریشه میانگین مربعات خطا، میانگین خطای اریب، خطای مطلق میانگین و تحلیل رگرسیونی انجام گردید . نتایج ارزیابی خطای روش های درون یابی نشان داد که روش رگرسیون کریجینگ دقت بالاتری در درون یابی داده های بارندگی روزانه استان خوزستان دارد . بنابراین روشهای درونیابی مبتنی بر روابط رگرسیونی که از چندین متغیر کمکی استفاده می کنند، دقت برآورد بارندگی را در منطقه بهبود می دهند. مقایسه شاخصهای خطا و تحلیل رگرسیونی و روش رگر سیون کریجینگ و شبکه APHRODITE بیانگر آن بود که دقت برآورد رگرسیون کریجینگ در بیشتر روزهای مورد بررسی بالاتر از APHRODITE است . بنابراین برای دستیابی به توزیع مکانی و برآورد منطقه ای بارندگی روزانه در استان خوزستان، استفاده از روش درون یابی . رگرسیون کریجینگ دقیقتر از داده های برآوردی APHRODITE می باشد

کلمات کلیدی

, بارندگی روزانه, رگرسیون کریجینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043300,
author = {جامعی, مژده and موسوی بایگی, محمد and بنایان اول, محمد},
title = {اعتبار سنجی برآوردهای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و برآورد حاصل از درون یابی مکانی بارندگی در استان خوزستان},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-4757},
pages = {626--638},
numpages = {12},
keywords = {بارندگی روزانه، رگرسیون کریجینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتبار سنجی برآوردهای بارندگی روزانه شبکه APHRODIT و برآورد حاصل از درون یابی مکانی بارندگی در استان خوزستان
%A جامعی, مژده
%A موسوی بایگی, محمد
%A بنایان اول, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]