حسابداری مالی, دوره (5), شماره (17), سال (2013-4) , صفحات (120-142)

عنوان : ( تعیین طول دوره زمانی بهینه در مدل های پیش بینی سود )

نویسندگان: محمدجواد ساعی , سیدمحسن موسوی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش مقایسه ی مدل های گام تصادفی و سری زمانی در پیش بینی سود عملیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با آزمودن مقادیر قدرمطلق درصد خطاهای پیش بینی، و نیز محاسبه ی طول دوره ی زمانی بهینه برای استفاده در مدل سری زمانی سود، با استفاده از آماره ی آکائیک (AIC)، می باشد. داده های مورد نیاز شامل 828 سال- شرکت، از صورت های مالی سال های 1372 تا 1389 (46 شرکت) استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد در مدل های ساده ، مدل گام تصادفی نسبت به مدل اتورگرسیو به طور عمده و معنی دار، و در مدل های ترکیبی، به طور جزئی، پیش بینی را با خطای کمتری انجام می دهد. نتایج همچنین نشان می دهد در مدل سری زمانی، استفاده از وقفه های بالاتر باعث بهبود مدل ها نخواهد شد و در بین وقفه های 1 تا 6 مورد بررسی، وقفه 1 برای مدل های ساده و وقفه 2 برای مدل های ترکیبی، بهینه می باشد.

کلمات کلیدی

, مدل‌های پیش بینی سود, دوره زمانی بهینه, سری زمانی سود, مدل گام تصادفی, بورس اوراق بهادار تهران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043303,
author = {ساعی, محمدجواد and موسوی, سیدمحسن},
title = {تعیین طول دوره زمانی بهینه در مدل های پیش بینی سود},
journal = {حسابداری مالی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {17},
month = {April},
issn = {2345-2617},
pages = {120--142},
numpages = {22},
keywords = {مدل‌های پیش بینی سود، دوره زمانی بهینه، سری زمانی سود، مدل گام تصادفی، بورس اوراق بهادار تهران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین طول دوره زمانی بهینه در مدل های پیش بینی سود
%A ساعی, محمدجواد
%A موسوی, سیدمحسن
%J حسابداری مالی
%@ 2345-2617
%D 2013

[Download]