بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( اثر سدیم نیتروپروساید بر تجمع رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani )

نویسندگان: زهرا نوربخش , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیتریک اکسید ( NO ) به عنوان مولکول سیگنال باعملکردهای بیولوژیک متعدد در گیاهان می باشد. از جمله عملکرد های NO افزایش جوانه زنی ، تنظیم رشد و توسعه گیاه ، و پاسخ به تنشهای زنده وغیر زنده مانند خشکی، شوری، گرماو مقاومت به بیماریهااست. بسیاری ازتحقیقات نقش NO را درسیستم دفاع گیاه علیه بیمارگرهای بیوتروف اثبات کرده اند. درمقابل بیمارگرهای بیوتروف، Rhizoctonia solani به عنوان یک بیمارگر نکروتروف از استراتژی متفاوتی جهت آلوده کردن گیاه میزبان استفاده میکند. این نوع از بیمارگرها قادر به رشد برروی بافتهای مرده هستند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که پاسخ مؤثر گیاه به یک بیمارگر نکروتروف باید شامل انهدام رادیکالهای فعال اکسیژن و تحریک پاسخهای آنتی اکسیدانت برای کنترل وضعیت اکسیداتیو در سلول باشد. در این تحقیق میزان تجمع هیدروژن پراکسید در دیسکهای برگی گیاهچه های آلوده به R. solani و گیاهچه های تیمارشده با سدیم نیتروپروساید (به عنوان تولید کننده( NO 100 میکرومولار و سپس مایه زنی شده با بیمارگر مقایسه شد. در هر دو تیمار افزایش معنی دار تجمع H2O2 در 24 و 48 ساعت پس از آلودگی مشاهده شد اگرچه این افزایش در نمونه تیمار شده با سدیم نیتروپروساید کمتر بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تولید نیتریک اکسید در بافتها موجب کاهش تولید هیدروژن پراکسید در پاتوسیستم مورد بررسی می گردد که مرتبط با مقاومت گیاه گوجه فرنگی به این قارچ نکروتروف است.

کلمات کلیدی

, سدیم نیتروپروساید, رایزوکتونیا, گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043304,
author = {نوربخش, زهرا and طاهری, پریسا},
title = {اثر سدیم نیتروپروساید بر تجمع رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {سدیم نیتروپروساید-رایزوکتونیا- گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر سدیم نیتروپروساید بر تجمع رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش گوجه فرنگی و Rhizoctonia solani
%A نوربخش, زهرا
%A طاهری, پریسا
%J بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2014

[Download]