بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش گوجه فرنگی و قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani )

نویسندگان: زهرا نوربخش , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان دارای انواع مختلفی ازپاسخهای دفاعی فعال هستند که به مقاومت دربرابر طیف وسیعی از پاتوژنها کمک میکند .تقویت توانایی های دفاعی گیاهان نظیر تولید PR پروتئین ها،فیتوآلکسین ها،تجمع رادیکالهای فعال اکسیژن، تغییرات سریع در دیواره های سلولی وافزایش فعالیت آنزیمهای مربوط به دفاع یک استراتژی امیدوارکننده برای حفاظت ازگیاهان است. فنیل آلانین آمونیالیاز یک آنزیم کلیدی مسیر متابولیسم فنیل پروپانوئید درگیاهان عالی است و بیوسنتز طیف وسیعی از ترکیبات فنلی را در گوجه فرنگی تنظیم میکند.تغییرات در فعالیت PAL و تجمع ترکیبات مختلف فنلی در پاسخ گیاه به استرس ها رخ می دهد.Lipoxigenase در گیاهان در رشد و نمو و فرایندهای دفاعی از طریق بیوسنتز مولکولهای تنظیم کننده ،در پاسخهای دفاعی علیه پاتوژنها ،زخم و تنش ها نقش دارد.در این تحقیق، از گیاهچه های چهار هفته ای دو رقم حساس موبیل و مقاوم سی اچ فلات گوجه فرنگی به R. solani استفاده شد. ارزیابی فعالیت آنزیمها به روش اسپکتوفتومتری و در زمانهای 0 ،24 ،48 ، 72،96و 120 ساعت پس از آلودگی به R. solani در طول موج های 290 و 234 نانومتر به ترتیب برای فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز انجام شد. بررسی نتایج نشان دهنده افزایش فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز پس از آلودگی به R. solaniبود.

کلمات کلیدی

, فنیل آلانین آمونیا لیاز, لیپوکسیژناز, گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043306,
author = {نوربخش, زهرا and طاهری, پریسا},
title = {ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش گوجه فرنگی و قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {فنیل آلانین آمونیا لیاز- لیپوکسیژناز- گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش گوجه فرنگی و قارچ نکروتروف Rhizoctonia solani
%A نوربخش, زهرا
%A طاهری, پریسا
%J بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2014

[Download]