ششمین کنفرانس علوم دامی کشور , 2014-08-27

عنوان : ( مطالعه ارتباط بین برخی پارامترهای خونی با وقوع سندروم آسیت )

نویسندگان: کریم حسن پور , محمدرضا نصیری , قاسم حسینی سالکده , رسول واعظ ترشیزی , عباس پاکدل , حسن کرمانشاهی , مهدی ناقوس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ارتباط بین برخی پارامترهای خونی با بروز آسیت و همچنین همبستگی بین آنها با صفات نرخ رشد و وزن بدن در سنین 28 و 35 روزگی در خطوط پدری A و B لاین آرین مورد بررسی قرار گرفت. از آن جایی که سندروم آسیت مشکل بزرگ این لاین است، شناسایی یک صفت اندیکاتور برای استفاده در برنامه اصلاح نژاد و بهبود مقاومت علیه آن، هدف اصلی پژوهش حاضر بود. بدین منظور پارامترهای خونی در پرندگان آسیتی و سالم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پارامترهای خونی فقط در خط B تفاوت معنی‌داری بین دو گروه سالم و آسیتی نشان دادند. در صفات میزان هماتوکریت و یون بیکربنات خون در 28 روزگی و درصد هموگلوبین اشباع در 35 روزگی تفاوت معنی‌داری در بین دو گروه مشاهده شد. علاوه بر آنها، فشار گازهای اکسیژن و دی‌اکسیدکربن خون سیاهرگی نیز پتانسیل استفاده شدن به عنوان معیار انتخاب را دارند. بین هماتوکریت و دو صفت وزن 28 روزگی و نرخ رشد تا 28 روزگی در هر دو خط همبستگی منفی معنی‌دار مشاهده شد با این حال همبستگی بین سایر پارامترها با صفات رشد مذکور جهت‌گیری منطبق بر فرضیه ارتباط بین آسیت با تندرشد بودن پرنده را نشان نداد.

کلمات کلیدی

, سندروم آسیت, لاین گوشتی آرین, پارامترهای خونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043308,
author = {حسن پور, کریم and نصیری, محمدرضا and قاسم حسینی سالکده and رسول واعظ ترشیزی and عباس پاکدل and کرمانشاهی, حسن and مهدی ناقوس},
title = {مطالعه ارتباط بین برخی پارامترهای خونی با وقوع سندروم آسیت},
booktitle = {ششمین کنفرانس علوم دامی کشور},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {سندروم آسیت- لاین گوشتی آرین- پارامترهای خونی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ارتباط بین برخی پارامترهای خونی با وقوع سندروم آسیت
%A حسن پور, کریم
%A نصیری, محمدرضا
%A قاسم حسینی سالکده
%A رسول واعظ ترشیزی
%A عباس پاکدل
%A کرمانشاهی, حسن
%A مهدی ناقوس
%J ششمین کنفرانس علوم دامی کشور
%D 2014

[Download]