رفتار حرکتی, دوره (6), شماره (16), سال (2014-10) , صفحات (107-120)

عنوان : ( اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه ی بسکتبال )

نویسندگان: علی سلاجقه , علیرضا صابری کاخکی , مهشید زارع زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر نوع کانون توجه با استفاده از راهبرد خودگفتاری آموزشی بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه ی بسکتبال در نوجوانان پسر مبتدی بود. به این منظور، 23 دانش آموز 8/ داوطلب مبتدی ) 25 ± 61/2 سال( انتخاب و بعد از پیش آزمون به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروه کنترل بدون خودگفتاری، گروه خودگفتاری با کانون توجه درونی و گروه خودگفتاری با کانون توجه بیرونی، طی پنج جلسه به تمرین مهارت پاس سینه ی بسکتبال پرداختند. بعد از آخرین جلسه ی اکتساب، پس آزمون و بعد از دو هفته بی تمرینی، آزمون یادداری گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر و تحلیل واریانس یکطرفه همراه با آزمون تعقیبی بونفرنی نشان داد که از یک سو تفاوت گروهها در بین مراحل اکتساب و یادداری معنادار است، هر چند تفاوت بین اثرات دو نوع کانون توجه با استفاده از راهبرد خودگفتاری معنادار نیست، اما از سوی دیگر تفاوت دو گروه تجربی با گروه کنترل معنادار است. بنابراین، اگرچه خودگفتاری آموزشی باعث بهبود اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه ی بسکتبال در مراحل ابتدایی یادگیری میشود، اما احتمالاً دستکاری نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری تاثیر چندانی بر اکتساب و یادداری پاس سینه ی بسکتبال ندارد.

کلمات کلیدی

, خودگفتاری آموزشی, کانون توجه, اکتساب و یادداری, پاس سینه ی بسکتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043321,
author = {علی سلاجقه and صابری کاخکی, علیرضا and مهشید زارع زاده},
title = {اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه ی بسکتبال},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {16},
month = {October},
issn = {2322-1631},
pages = {107--120},
numpages = {13},
keywords = {خودگفتاری آموزشی، کانون توجه، اکتساب و یادداری، پاس سینه ی بسکتبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه ی بسکتبال
%A علی سلاجقه
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A مهشید زارع زاده
%J رفتار حرکتی
%@ 2322-1631
%D 2014

[Download]