سی و دومین گرد هم ایی ونخستین کنگره بین المللی علوم زمین , 2014-02-16

عنوان : ( تحلیل شکستگی های سیستماتیک در گرانیت خواجه مراد )

نویسندگان: مریم یکنظر , بهنام رحیمی , فرزین قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوههای بینالود بخشی از باقیمانده پالئوتتیس)متاافیولیتها و متافلیشها( است. توده گرانیتی خواجه مراد بعنوان بخشی از تودههای نفوذی مشهد است . این توده درجنوب شرق مشهد،بین طول های 59.36 59.42 شرقی وعرض های 36.12 و 63.3 شمالی قرار گرفته است. توده مذکور دارای روند شمال غربی- جنوب شرقی استکهدرزون دگرگونی کوههای بینالود نفوذ کرده است. مجموعهای از شکستگیها در این منطقه تحت تاثیر فرایندهای تکتونیکی ایجادشده است که دراین پژوهش با استفاده ازتصاویرماهواره ای و کارهای آماری و استفاده ازنمودارهای گل سرخی و کانتوری و همچنین براساس مشاهدات صحرایی شکستگی های منطقه دسته بندی شدند. این شکستگی ها ابتدا کششی بودند اما بعدها تحت رژیم تکتونیکی دوباره فعال شدند و خصوصیات گسلی پیدا کردند.

کلمات کلیدی

, پالئوتتیس, گرانیت خواجه مراد , شکستگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043322,
author = {یکنظر, مریم and رحیمی, بهنام and قائمی, فرزین},
title = {تحلیل شکستگی های سیستماتیک در گرانیت خواجه مراد},
booktitle = {سی و دومین گرد هم ایی ونخستین کنگره بین المللی علوم زمین},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پالئوتتیس، گرانیت خواجه مراد ; شکستگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل شکستگی های سیستماتیک در گرانیت خواجه مراد
%A یکنظر, مریم
%A رحیمی, بهنام
%A قائمی, فرزین
%J سی و دومین گرد هم ایی ونخستین کنگره بین المللی علوم زمین
%D 2014

[Download]