رفتار حرکتی, دوره (6), شماره (16), سال (2014-9) , صفحات (169-180)

عنوان : ( بررسی تقارن انتقال دوطرفه ی مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربهی پای فوتبال )

نویسندگان: سید مجتبی حسینی , مهدی سهرابی , دکتر جواد فولادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تقارن انتقال دوطرفه مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربه ی پای فوتبال در دانشجویان پسر دانشگاه فروسی مشهد بود 64 .دانشجوی شرکتکننده در کلاسهای تربیت بدنی عمومی ( 1) با دامنه ی سنی 18 تا 24 سال که تجربه ی بازی فوتبال به صورت حرفه ای و منظم را نداشتند و پای برترشان راست بود، انتخاب و به روش تصادفی و به تعداد مساوی به چهار گروه تقسیم شدند. تکلیف ضربه ی بغل پا با تأکید برمؤلفه ی شناختی دقت در گروههای الف (تمرین با پای برتر و ب (تمرین با پای غیربرتر و تکلیف ضربه با روی پا با تأکید بر مؤلفه ی حرکتی نیرو در گروه های ج) تمرین با پای برتر و د (تمرین با پای غیربرتر به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و 150 کوشش در هر جلسه اجرا شد. نتایج نشان داد تمرین باعث انتقال مؤلفه ی شناختی از پای برتر به پای غیربرتر (P<0.05) و برعکس شده است و انتقال این مؤلفه متقارن است. اما مؤلفه ی حرکتی تنها از پای برتر به پای غیربرتر انتقال یافته است(P<0.05) و انتقال این مؤلفه نامتقارن بوده و این عدم تقارن به نفع پای پای غیربرتر انتقال یافته است. بر اساس این نتایج، بهتر است در آموزش مهارتهایی با مؤلفه ی شناختی بالا، با هر دو پا و در آموزش مهارتهایی با مؤلفه ی حرکتی بالا، با پای برتر تمرین کرد.

کلمات کلیدی

, انتقال دوطرفه, مؤلفه ی شناختی, مؤلفه ی حرکتی, ضربه ی پای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043324,
author = {حسینی, سید مجتبی and سهرابی, مهدی and دکتر جواد فولادیان},
title = {بررسی تقارن انتقال دوطرفه ی مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربهی پای فوتبال},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {16},
month = {September},
issn = {2322-1631},
pages = {169--180},
numpages = {11},
keywords = {انتقال دوطرفه، مؤلفه ی شناختی، مؤلفه ی حرکتی، ضربه ی پای فوتبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تقارن انتقال دوطرفه ی مؤلفه های شناختی و حرکتی در ضربهی پای فوتبال
%A حسینی, سید مجتبی
%A سهرابی, مهدی
%A دکتر جواد فولادیان
%J رفتار حرکتی
%@ 2322-1631
%D 2014

[Download]