بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( بررسی رسوب کالوز درگیاه گوجه فرنگی در برهمکنش با گروههای مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا )

نویسندگان: فاطمه حسینی زهانی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از پاسخهای معمول گیاهان به حمله بیمارگرها رسوب کالوز است که در محل نفوذ پاتوژن به صورت ضخیم شدن دیواره سلول اتفاق می افتد و به عنوان یک استراتژی اولیه در دفاع، به گیاه کمک می کند. در برهمکنش سازگار که منجر به بروز حساسیت به بیمارگر می شود،به نظر میرسد نقش کالوز در دفاع گیاه وابسته به استراتژی نفوذ پاتوژن باشد. تجمع بیشتر کالوز به مقاومت دربرابر قارچهای بیمارگر مخرب مانند Rhizoctonia solani کمک میکند. جهت بررسی میزان رسوب کالوز در رقم موبیل هلند گوجه فرنگی آلوده به گروه های مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا شامل AG-4 HG-I، AG-4 HG-II، AG-3 و یک جدایه دو هسته ای جنس رایزوکتونیا از روش دیسکهای برگی در 6، 12، 24 و 48 ساعت پس از مایه زنی استفاده شد. پس از رنگبری کلروفیل و رنگ آمیزی با آنیلین بلو یک درصد میزان رسوب کالوز در سطح پشتی برگ با استفاده از میکروسکوپ مشاهده وعکسبرداری شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بیشترین رسوب کالوز مربوط به جدایه AG-3در 24 ساعت پس از مایه زنی بود. جدایه دوهسته ای در زمانهای مختلف مورد بررسی تفاوت محسوسی در میزان رسوب کالوز نشان نداد وکمترین رسوب کالوز در برهمکنش گیاه گوجه فرنگی و این جدایه مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, رایزوکتونیا, کالوز, گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043328,
author = {حسینی زهانی, فاطمه and طاهری, پریسا and جعفرپور, بهروز},
title = {بررسی رسوب کالوز درگیاه گوجه فرنگی در برهمکنش با گروههای مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {رایزوکتونیا- کالوز- گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رسوب کالوز درگیاه گوجه فرنگی در برهمکنش با گروههای مختلف تاکسونومیکی رایزوکتونیا
%A حسینی زهانی, فاطمه
%A طاهری, پریسا
%A جعفرپور, بهروز
%J بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2014

[Download]