حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (138-146)

عنوان : ( رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا )

نویسندگان: جواد رضائی , محمد بنایان اول , احمد نظامی , محسن مهرور , باقر محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری ریزومانیا امروزه به عنوان یکی از مهمترین و مخرب ترین بیماری ویروسی در سطح مزارع چغندر قند جهان و ایران مطرح می باشد. مطالعات زیادی با هدف شناخت اثرات فیزیولوژیکی بیماری ریزومانیا بر روی چغندر قند در سایر کشورهای جهان انجام شده است، اما در شرایط اکولوژیکی ایران و بر روی تیپ های موجود از این بیماری در کشور و همچنین ارقام داخلی تاکنون تحقیق جامعی انجام نشده است . برای این منظور در سال 1389 آزمایشی با 4 رقم چغندر قند بریجیتا، زرقان، جلگه و رسول با میزان تحمل متفاوت نسبت به این بیماری در مشهد و زمین کاملاٌ آلوده انجام شد . نتایج این تحقیق نشان داد که بیماری ریزومانیا به شدت خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام حساس را تحت تاثیر قرار داد . این بیماری موجب کاهش سطح سبز و کارایی فتوسنتزی برگها گردید . علاوه بر این از طریق ایجاد تغییرات مخرب در ریشه ذخیره ای و ریشه های فرعی سبب کاهش توانایی جذب این اندام و در نهایت موجب کاهش شدید عملکرد ریشه ذخیرهای در ارقام حساس شد.

کلمات کلیدی

, آزمون الایزا, هدایت روزنه ای, دمای برگ, اسپد, فلورسانس کلروفیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043330,
author = {رضائی, جواد and بنایان اول, محمد and نظامی, احمد and مهرور, محسن and باقر محمودی},
title = {رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {138--146},
numpages = {8},
keywords = {آزمون الایزا، هدایت روزنه ای، دمای برگ، اسپد، فلورسانس کلروفیل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا
%A رضائی, جواد
%A بنایان اول, محمد
%A نظامی, احمد
%A مهرور, محسن
%A باقر محمودی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]