بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (383-392)

عنوان : ( تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی )

نویسندگان: فاطمه چوپان کهنه قوچان , محمد بنایان اول , قربانعلی اسدی , جواد شباهنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بر برخی صفات کمی گیاه دارویی کدو پوست کاغذی 1390 ، بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، آزمایشی در سال زراعی 91 سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل سه تاریخ کاشت ( 12 اردیبهشت، 22 اردیبهشت و اول خرداد) به عنوان فاکتور کرت اصلی و دو سطح 2 و 4 بوته در متر مربع) به عنوان فاکتور کرت فرعی در نظر گرفته شدند. در انتهای فصل رشد میزان عملکرد میوه، عملکرد دانه ، تعداد میوه / تراکم ( 5 در هکتار، تعداد دانه در متر مربع زمین، تعداد دانه در میوه، وزن دانه در میوه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت کدو پوست کاغذی اندازه گیری شد. نتایج حاصل، بهینه بودن تاریخ کاشت دوم ( 22 اردیبهشت) را در بین تیمارهای تاریخ کاشت، در تمامی صفات کمی مورد بررسی نشان داد . همچنین تراکم 196 کیلوگرم در / 2/5 بوته در متر مربع، نسبت به تراکم چهار بوته در متر مربع، میانگین عملکرد میوه ( 5487 کیلوگرم در هکتار )، عملکرد دانه ( 97 هکتار) و اجزای عملکرد بالاتری را نشان داد. اثرات متقابل تاریخ کاشت و تراکم، بر عملکرد میوه و دانه معنی دار نشد، اما در بین سایر اجزای عملکرد، 36 گرم) افزایش معنی داری در سطح احتمال پنج درصد / 284 ) و وزن دانه در میوه ( 23 / 236 )، تعداد دانه در میوه ( 33 / تعداد دانه در متر مربع زمین ( 45 داشتند. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که تعیین تاریخ کاشت و تراکم مناسب می تواند نقش مهمی را در افزایش عملکرد میوه و دانه در گیاه کدو پوست کاغذی، با توجه به اثرات متعدد و مفید این گیاه در صنایع غذایی، آرایشی بهداشتی، صنعتی و دارویی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, طول دوره رشد, عوامل محیطی, فاصله کاشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043331,
author = {چوپان کهنه قوچان, فاطمه and بنایان اول, محمد and اسدی, قربانعلی and شباهنگ, جواد},
title = {تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {383--392},
numpages = {9},
keywords = {طول دوره رشد، عوامل محیطی، فاصله کاشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کدو پوست کاغذی
%A چوپان کهنه قوچان, فاطمه
%A بنایان اول, محمد
%A اسدی, قربانعلی
%A شباهنگ, جواد
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2014

[Download]