جامعه شناسی نهادهای اجتماعی, دوره (1), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (7-36)

عنوان : ( عوامل موثر برمشارکت شهروندی درمشهد )

نویسندگان: حسین بهروان , علی یوسفی , علی کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حساس تعلق به شهر, اعتماد اجتماعی, جامعه پذیری , فایده مندی, مشارکت شهروندی

کلمات کلیدی

, احساس تعلق به شهر, اعتماد اجتماعی, جامعه پذیری , فایده مندی, مشارکت شهروندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043335,
author = {بهروان, حسین and یوسفی, علی and کریمی, علی},
title = {عوامل موثر برمشارکت شهروندی درمشهد},
journal = {جامعه شناسی نهادهای اجتماعی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2383-0395},
pages = {7--36},
numpages = {29},
keywords = {احساس تعلق به شهر; اعتماد اجتماعی; جامعه پذیری ; فایده مندی; مشارکت شهروندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر برمشارکت شهروندی درمشهد
%A بهروان, حسین
%A یوسفی, علی
%A کریمی, علی
%J جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
%@ 2383-0395
%D 2014

[Download]