بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط گروه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani )

نویسندگان: نیما خالدی , پریسا طاهری , فاطمه حسینی زهانی , آزاده کشاورز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ Rhizoctonia solani از پاتوژن مهم مرده پرور، با دامنه میزبانی وسیع می باشد که مقاومت مؤثر کمی در گیاهان زراعی نسبت به آن دیده شده است. تا به امروز، این قارچ را بر اساس بیماری زایی، خصوصیات مورفولوژیک و توالی DNA در 13 گروه آناستوموزی متفاوت، گروه بندی کرده اند. در این تحقیق میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط گروه های آناستوموزی R. solani که مرتیط با میزان بیماریزایی آنها بر روی گیاهان میزبان می باشد مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت استخراج آنزیم های پکتیناز و سلولاز تولید شده توسط قارچ ها به ترتیب از محیط کشت های مایع حاوی پکتین و کربوکسی متیل سولز استفاده شد. ویال ها به مدت 10 روز در دمای 1±28 درجه سانتیگراد بر روی شیکر دوار با سرعت rpm 110 قرار داده شدند. سپس میزان فعالیت آنزیم پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط قارچ ها به ترتیب در طول موج های 540 و 550 نانومتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که بیشترین میزان فعالیت آنزیم پکتیناز و سلولاز به ترتیب مربوط به گروه های AG2-1 و AG1-IA می باشد. بررسی میزان فعالیت آنزیم های مخرب دیواره سلولی ترشح شده توسط پاتوژن ها که در بیماریزایی آنها نقش دارد، می تواند به عنوان روشی کمکی جهت ارزیابی بیماریزایی پاتوژن ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, پکتیناز, سلولاز, رایزوکتونیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043337,
author = {خالدی, نیما and طاهری, پریسا and حسینی زهانی, فاطمه and کشاورز, آزاده},
title = {ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط گروه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پکتیناز- سلولاز- رایزوکتونیا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های پکتیناز و سلولاز ترشح شده توسط گروه های مختلف آناستوموزی Rhizoctonia solani
%A خالدی, نیما
%A طاهری, پریسا
%A حسینی زهانی, فاطمه
%A کشاورز, آزاده
%J بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2014

[Download]