بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , 2014-08-23

عنوان : ( تاثیر قارچ نکروتروف رایزوکتونیا بر تولید پراکسید هیدروژن در سلولهای گیاه گوجه فرنگی )

نویسندگان: فاطمه حسینی زهانی , پریسا طاهری , بهروز جعفرپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پراکسید هیدروژن (H2O2) یکی از مهمترین انواع رادیکال های فعال اکسیژن است که در بافت های گیاهان در پاسخ به انواع تنش های ناشی از عوامل زنده یا غیر زنده تولید می شود. این مولکول نقش مهمی در واکنش های دفاعی گیاهان علیه عوامل مختلف بیمارگر نکروتروف و بیوتروف ایفا می کند و به عنوان بک پیام رسان ثانویه در القای انواعی از سیگنالهای دفاعی در گیاهان حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق،برای بررسی اثر گروه های آناستوموزی AG-4 HG-I، AG-4 HG-II و AG-3 از قارچ Rhizoctonia solani و یک جدایه دو هسته ای رایزوکتونیا بر روی واکنش تولید H2O2 از دیسکهای برگی گیاهچه های چهار هفته ای گوجه فرنگی رقم موبیل هلند استفاده شد. نتایج مربوط به بررسی انفجار اکسیداتیو با عکسبرداری ازنقاط قهوه ای رنگ در تصاویر میکروسکوپی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های حاصل از این بررسی نشان داد که بیشترین تولید H2O2 در سلولهای گیاه در برهمکنش با جدایه AG-3 وکمترین مبزان آن مربوط به جدایه کم آزار دو هسته ای بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که انفجار اکسیداتیو یکی از پاسخ های دفاعی گیاه میزبان علیه جدایه های مهاجم قارچ مخرب R. solani می باشد.

کلمات کلیدی

, پراکسیدهیدروژن, رایزوکتونیا, گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043339,
author = {حسینی زهانی, فاطمه and طاهری, پریسا and جعفرپور, بهروز},
title = {تاثیر قارچ نکروتروف رایزوکتونیا بر تولید پراکسید هیدروژن در سلولهای گیاه گوجه فرنگی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران},
year = {2014},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پراکسیدهیدروژن- رایزوکتونیا- گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر قارچ نکروتروف رایزوکتونیا بر تولید پراکسید هیدروژن در سلولهای گیاه گوجه فرنگی
%A حسینی زهانی, فاطمه
%A طاهری, پریسا
%A جعفرپور, بهروز
%J بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
%D 2014

[Download]