علمی کشاورزی, دوره (36), شماره (2), سال (2013-8) , صفحات (23-34)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر فاکتورهای رشد و نمو، عملکرد بذر و میزان روغن گیاه دارویی گل مغربی )

نویسندگان: هاجر نعمتی دربندی , مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر فاکتورهای رشد و نمو، عملکرد بذر و میزان روغن گل مغربی (Oenothera biennis L.) این آزمایش انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 88-1387 اجرا شد. تیمارها شامل 4 سطح ورمی کمپوست (0، 2، 3 و 5 کیلوگرم در متر مربع) و 3 تراکم کاشت (9 ، 12 و 20 بوته در متر مربع) بودند. در طول دوره گلدهی، ارتفاع و تعداد شاخه های جانبی بوته، تعداد کپسول ها و تعداد بذور درون کپسول ها به طور جداگانه در ساقه اصلی و شاخه های جانبی هر بوته و همچنین عملکرد بذر اندازه گیری شد. روغن بذرها با استفاده از دستگاه سوکسله استخراج شد. بر اساس نتایج به دست آمده اثر ساده ورمی-کمپوست و تراکم بوته بر تعداد کپسول و تعداد بذرهای کپسول هم در ساقه اصلی و هم در شاخه های جانبی و نیز بر درصد و عملکرد روغن معنی دار بود. بالاترین ارتفاع بوته و بالاترین درصد و عملکرد روغن در بالاترین سطح ورمی کمپوست و بالاترین تعداد بذر در کپسول های ساقه اصلی و شاخه های جانبی بوته در سطوح متوسط ورمی کمپوست برابر با 3 و 5 کیلوگرم در متر مربع به دست آمد. افزایش تراکم کاشت تعداد شاخه های جانبی، تعداد کپسول و تعداد بذر کپسولهای ساقه اصلی و شاخه های جانبی را به صورت معنی داری کاهش داد اما بالاترین درصد و عملکرد روغن در بالاترین سطح تراکم بوته به دست آمد. اثر متقابل ورمی کمپوست و تراکم بر تعداد شاخه های جانبی بوته، تعداد بذر کپسول های ساقه اصلی و شاخه های جانبی بوته و درصد روغن معنی دار بود.

کلمات کلیدی

, تراکم کاشت, روغن, گل مغربی, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043358,
author = {نعمتی دربندی, هاجر and عزیزی ارانی, مجید},
title = {اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر فاکتورهای رشد و نمو، عملکرد بذر و میزان روغن گیاه دارویی گل مغربی},
journal = {علمی کشاورزی},
year = {2013},
volume = {36},
number = {2},
month = {August},
issn = {0254-3648},
pages = {23--34},
numpages = {11},
keywords = {تراکم کاشت، روغن، گل مغربی، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر فاکتورهای رشد و نمو، عملکرد بذر و میزان روغن گیاه دارویی گل مغربی
%A نعمتی دربندی, هاجر
%A عزیزی ارانی, مجید
%J علمی کشاورزی
%@ 0254-3648
%D 2013

[Download]