علوم پزشکی صدرا, دوره (2), شماره (3), سال (2014-9) , صفحات (245-256)

عنوان : ( جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های تزخینه به عنواى فراورده ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکروارگانیسمهای بیماری زا )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , آرش قیطران پور , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: ترخینه یک غذای نیمه آماده و از محصولات تخمیری سنتی غرب ایران (کرمانشاه، ایلام، کردستان و لرستان) است. ترخینه ی تر دارای اثرات ضد میکروبی نیز می باشد و در مناطق کردنشین به عنوان داروی سنتی برای درمان بیماری هایی با علایم عفونت های مجاری فوقانی دستگاه تنفسی به کار می رود. هدف از این تحقیق شناسایی فلور میکروبی ترخینه‌ی سنتی و صنعتی جهت تعیین قابلیت این غذا به عنوان یک فراورده ی سنتی سلامتی زا با پتانسیل پروبیوتیکی می باشد. روش ها: در این تحقیق، نمونه‌های ترخینه خشک، ترخینه تر و ترخینه صنعتی با توجه به روش های استاندارد از نظر کل جمعیت میکروبی، pH و میزان رطوبت بررسی شدند و سپس انواع گونه‌های لاکتیک اسید باکتری‌ها براساس خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی مورد جداسازی و شناسایی قرار گرفت. بحث: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نمونه ترخینه‌ی تر دارای بیشترین مقدار لاکتیک اسید باکتری بود که شامل (67%)L.nagelii، (21.3%)L.bifermentans، (6%)Leu.cermoris، (1.45%)L.fructosus، (1%)L.fermentum، (0.9%)L.intestinalis، (0.9%)L.agilis و (0.45%)L.acidipiscis، می شد و 1% از ایزوله‌ها نیز ناشناخته باقی ماند. نمونه‌هایی که به روش صنعتی خشک شده بودند حاوی لاکتیک اسید باکتری از جنس و گونه‌ی L.plantarum بود اما نمونه‌ی ترخینه‌ای که به روش سنتی خشک شده است فاقد لاکتیک اسید باکتری بود. نتیجه گیری: ترخینه ی تر می تواند به عنوان یک غذای پروبیوتیک با پتانسیل سلامتی زایی تولید و مطرح شود.

کلمات کلیدی

, میکروارگانیسم, جداسازی, شناسایی, لاکتیک اسید باکتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043367,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and قیطران پور, آرش and مرتضوی, سید علی},
title = {جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های تزخینه به عنواى فراورده ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکروارگانیسمهای بیماری زا},
journal = {علوم پزشکی صدرا},
year = {2014},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {2322-4339},
pages = {245--256},
numpages = {11},
keywords = {میکروارگانیسم، جداسازی، شناسایی،لاکتیک اسید باکتری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و شناسایی لاکتیک اسید باکتری های تزخینه به عنواى فراورده ای سنتی با خاصیت دارویی علیه میکروارگانیسمهای بیماری زا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A قیطران پور, آرش
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم پزشکی صدرا
%@ 2322-4339
%D 2014

[Download]