همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی , 2014-05-15

عنوان : ( اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مریم رضازاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقلیم مجموعه ای متغیر از شرایط اتمسفری است که درجه حرارت هوا، میزان بارندگی و تغییرات آن را در یک منطقه معین مشخص می سازد. طی قرن گذشته به دلیل گسترش فعالیت های صنعتی بشر، ترکیب شیمیایی اتمسفر تغییر کرده که این امر بروز تغییرات بی سابقه ای را در اقلیم جهانی به دنبال داشته است. این تغییر ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای است. شواهد نشان داده است که با افزایش غلظت گازهای اتمسفری درجه حرارت کرة زمین بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. از طرف دیگر، افزایش درجه حرارت پیآمدهای اقلیمی مختلفی را به همراه داشته و عامل اصلی بروز پدیدة تغییر اقلیم محسوب می-شود. تغییر اقلیم تأثیر بسزایی بر چرخه هیدرولوژیکی و در نتیجه بر منابع آب، فراوانی و شدت خشکسالی و سیل دارد. تغییر اقلیم از طریق بروز تغییراتی در چرخه های زیستی سبب بر هم خوردن تعادل در بوم نظام ها می شود. از طرف دیگر، تنوع زیستی توسط فعالیت های بشر مانند تغییر پوشش گیاهی و کاربری اراضی، آلودگی ها و حمله گونه های مهاجم و تغییر اقلیم کاهش می-یابد. گرمایش جهانی با تغییر در وضعیت گونه ها، دوام و پویایی شبکه غذایی بوم نظام های آبی و خشکی را تغییر خواهد داد. تغییر اقلیم با تغییر شرایط اقلیمی زیستگاه و کاهش دامنه بردباری و مقاومت گونه ها نسبت به شرایط محیطی، موجب انقراض این گونه ها خواهد شد. همچنین از آنجا که تغییر اقلیم می تواند موجب کاهش توزیع و پراکنش برخی گونه ها شود باعث تغییر تراکم و حذف گونه های دیگر خواهد شد. تغییر در کاربری اراضی و مدیریت بوم نظام های زراعی، خدمات اکوسیستم نظیر تنظیم کیفیت و کمیت آب، چرخه جهانی کربن و حفاظت تنوع زیستی را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین با در نظر گرفتن این مطلب که افزایش مصرف علف کش های شیمیایی تحت تأثیر تغییرات اقلیمی آینده نیز مشخص است که این پیامد می تواند اثرات نامطلوبی بر خدمات اکوسیستم نظیر کیفیت آب، گرده افشانی و تنوع زیستی داشته باشد. تغییر اقلیم همچنین قادر است به طور مستقیم با تغییر شرایط غیرزیستی خاک یا به طور غیرمستقیم با تغییر ترکیب جوامع گیاهی فرآیندهای خاک و فعالیت جوامع میکروارگانیسم های خاکزی و سایر موجودات حدواسط را تحت تأثیر قرار دهد. بدین ترتیب، تغییرات اقلیمی می تواند کارکرد موجودات خاکزی، اثرات متقابل آنها و ترکیب جوامع میکروارگانیسم های خاکزی را متأثر سازد. با توجه به تغییر ترکیب، توزیع و پراکنش جوامع گیاهی تحت تأثیر تغییرات اقلیمی آینده، برخی محققان بر این باورند که ترکیب جوامع گیاهی، خصوصیات زیستی و غیرزیستی خاک را به میزان زیادی تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین، تغییر در ترکیب جوامع گیاهی در پاسخ به تغییرات اقلیمی قادر است تا کارکردهای بوم نظام خاک را متأثر سازد.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, تنوع زیستی, گرمایش جهانی, مدیریت بوم¬نظام زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043374,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا and رضازاده, مریم},
title = {اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی},
booktitle = {همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، تنوع زیستی، گرمایش جهانی، مدیریت بوم¬نظام زراعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%A رضازاده, مریم
%J همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2014

[Download]