حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (36-43)

عنوان : ( معرفی گونه هایی از نماتدهای انگل گیاهی جنس های Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزی کاری )

نویسندگان: مرجان پاچناری طرقبه , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تنوع زیستی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سبزی در حومه مشهد، طی سالهای 1389 و 1390 تعداد 51 نمونه ریشه و خاک فراریشه جمع آوری گردید. نماتدها به روش الک و سانتریفیوژ استخراج و با استفاده از روش تکمیل شده دگریسه (De Grisse, 1969) تثبیت و به گلیسیرین منتقل شدند. پس از تهیه اسلایدهای دائمی، با استفاده از میکروسکوپ نوری خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی هر یک از نماتدها بررسی شد. در این تحقیق هفت گونه از جنس های Ditylenchus و Pratylenchus شامل گونه های D. exilis، D. medicaginis، D. myceliophagus، D. tenuidens، P. flakkensis، P. neglectus و P. thornei مورد شناسایی قرارگرفت. از میان گونه های مذکور، دو گونه D. exilis و P. flakkensis برای اولین بار از ایران گزارش و شرح داده می شوند.

کلمات کلیدی

, نماتدهای انگل گیاهی, Ditylenchus exilis, Pratylenchus flakkensis, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043375,
author = {پاچناری طرقبه, مرجان and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {معرفی گونه هایی از نماتدهای انگل گیاهی جنس های Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزی کاری},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {36--43},
numpages = {7},
keywords = {نماتدهای انگل گیاهی، Ditylenchus exilis، Pratylenchus flakkensis، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی گونه هایی از نماتدهای انگل گیاهی جنس های Ditylenchus و Pratylenchus (Tylenchomorpha, Tylenchoidea) از مزارع سبزی کاری
%A پاچناری طرقبه, مرجان
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]