دانش گیاه پزشکی ایران, دوره (44), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (183-190)

عنوان : ( شناسایی گونه های جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی )

نویسندگان: قاسم فدوی خلاجلو , عصمت مهدی خانی مقدم , حمید روحانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تنوع زیستی نماتدهای انگل گیاهی مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی طی سال های 1388و 1389 نمونه های متعددی از خاک ریزوسفر گوجه فرنگی جمع آوری و نماتدهای موجود در آنها با استفاده از روش الک ها و سانتریفیوژ استخراج گردید. سپس نماتدهای استخراج شده با استفاده از روش دگریسه (De Grisse, 1969 ) به گلیسیرین منتقل و پس از تهیه اسلایدهای دائمی با استفاده از میکروسکوپ نوری گونه های نماتدهای انگل گیاهی بر اساس صفات مرفولوژیک و پارامترهای مرفومتریک و با استفاده از منابع مختلف شناسایی گردیدند. در بین آنها تنوع زیادی در نماتدهای مربوط به جنس Ditylenchus مشاهده شد. در نتیجه این تحقیق سه گونه از جنس Ditylenchus شامل گونه های Ditylenchus acutatus ، D. medicaginis و D. tenuidens شناسایی شد. از میان گونه های شناخته شده دو گونه Ditylenchus acutatus و D. tenuidens برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.

کلمات کلیدی

, شناسایی, نماتد, خراسان شمالی, گوجه فرنگی, Ditylenchus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043377,
author = {فدوی خلاجلو, قاسم and مهدی خانی مقدم, عصمت and روحانی, حمید},
title = {شناسایی گونه های جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی},
journal = {دانش گیاه پزشکی ایران},
year = {2014},
volume = {44},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-4781},
pages = {183--190},
numpages = {7},
keywords = {شناسایی، نماتد، خراسان شمالی، گوجه فرنگی، Ditylenchus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی گونه های جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی
%A فدوی خلاجلو, قاسم
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روحانی, حمید
%J دانش گیاه پزشکی ایران
%@ 2008-4781
%D 2014

[Download]