کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (43), شماره (3), سال (2008-4) , صفحات (97-116)

عنوان : ( کاربرد هستی شناسی ها در نظام مدیریت دانش )

نویسندگان: عاطفه شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از دهه 1990، مدیریت دانش به عنوان رویکردی مدیریتی و به دنبال اقتصاد دانش مدار، تحولات شگرفی را در زمینه مدیریت سازمانهای تجاری و پس از آن، سازمانهای غیر انتفاعی و دولتی ایجاد کرد. مدیریت دانش با هدف افزایش سود و بهره وری سازمانی، بر فرآیند استخراج، فراهم آوری، سازماندهی، اشاعه، و استفاده از دانش عینی و ذهنی کارکنان، به عنوان سرمایه های فکری سازمان، متمرکز است. نظامهای هوشمندی که بر مبنای فناوریهای وب معنایی شکل گرفته اند، در پشتیبانی از مدیریت دانش ویژگی منحصر به فردی دارند. هستی شناسی ـ یکی از فناوریها و لایه های اصلی وب معنایی با هدف تسهیل اشتراک و استفاده مجدد از دانش، ایجاد شده است و سابقه بهره گیری از آن در مدیریت دانش، به سالهای اخیر باز می گردد. در این نوشتار، چرخه حیات دانش در نظام مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفته و ضمن تمرکز بر نظریه مدیریت دانش توزیع شده در مقابل نظارت متمرکز، نظام مدیریت دانش هستی شناسی مبنا، معماری ویژه هستی شناسی و مهندسی آن در 5 مرحله ساخت، تطابق محلی، تحلیل، بازبینی، و روزآمدسازی محلی بیان شده است.

کلمات کلیدی

, وب معنایی , نظام مدیریت دانش, هستی‏ شناسی , نظریة مدیریت دانش توزیع شده , نظام های هوشمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043382,
author = {شریف, عاطفه},
title = {کاربرد هستی شناسی ها در نظام مدیریت دانش},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2008},
volume = {43},
number = {3},
month = {April},
issn = {1680-9637},
pages = {97--116},
numpages = {19},
keywords = {وب معنایی ، نظام مدیریت دانش، هستی‏ شناسی ، نظریة مدیریت دانش توزیع شده ، نظام های هوشمند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد هستی شناسی ها در نظام مدیریت دانش
%A شریف, عاطفه
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2008

[Download]